Ekonomi- och statistiknyheter

Ekonomi- och statistiknyheter

Publicerad
2022-03-15
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Anställda
I januari 2022 uppgick det totala antalet anställda till 4 536 000, varav 2 208 000 var kvinnor och 2 328 000 var män.
Närmare 3 906 000 hade en fastanställning och 630 000 hade en tidsbegränsad anställning.

Antalet sysselsatta
Totalt fanns det 5 030 000 sysselsatta personer, 15-74 år, i januari 2022. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 369 000 och antalet män var 2 661 000.
Sysselsättningsgraden uppgick till ca 67%. Bland kvinnor var den 64,1% och bland män vad den69,9%.

Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 142,2 miljoner per vecka under januari.

Arbetskraften
Antalet personer i arbetskraften, 15-74 år, uppgick till 5 488 000 i januari 2022. Antalet män var 2 877 000 och antalet kvinnor var 2 611 000.
Det relativa arbetskraftstalet var 73,1%. Hos män var det 75,5% och bland kvinnor var det 70,6%.

Arbetskraftsutbudet;
outnyttjat

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet uppgick i januari 2022 till i genomsnitt 23,4 miljoner timmar per vecka.
Det är en minskning med 3,4 miljoner timmar per vecka sedan fjolåret och motsvarar 585 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetslösheten
I januari 2022 uppgick antalet arbetslösa, 15-74 år, till ca 458 000 personer, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,3%. Av de arbetslösa hade 154 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.
Antalet arbetslösa ungdomar, 15-24 år, uppgick till 131 000. Vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 22,5%. Av de arbetslösa ungdomarna var 84 000 personer heltidsstuderande

Betalningsbalansen
Under det första halvåret 2021 ökade det svenska innehavet i utländska portföljtillgångar, jämfört med utgången av 2020, med 23% och uppgick till totalt 8 094,2 miljarder kronor. Innehavet i aktier, fonder och långa räntebärande värdepapper ökar, medan innehavet minskar i korta räntebärande värdepapper.

Bilmarknaden
I januari nyregistrerades 19 857 personbilar, en minskning med 4% på årsbasis. Av dessa levererades 4 618; 27%, till tjänstebilsmarknaden, vilket är en minskning med 29% sedan januari ifjol.
Av bilarna som levererades på tjänstebilsmarknaden, har Volvo störst andel med 28,1%, följt av Volkswagen och BMW med 16,1% resp 8,6%. För ett år sedan stod tjänstebilsmarknaden för 36% av den totala marknaden.

BNP
Sveriges BNP ökade med 0,3% i december 2021, jämfört med november. Jämfört med december 2020 ökade BNP med 7%. För det fjärde kvartalet som helhet ökade BNP med 1,4%, jämfört med föregående kvartal.

Bostäder
Preliminärt påbörjades nybyggnation av ca 63 900 lägenheter under 2021. Det är 16% fler lägenheter jämfört med 2020; då 54 869 började byggas. Siffrorna för 2021 tangerar nästan 2017 års siffror, då 64 083 lägenheter påbörjades.

Byggkostnader
Faktorprisindex för flerbostadshus var steg med 0,1% mellan november och december 2021. Årsförändringen för byggkostnaderna var 7% i december. Entreprenörernas kostnader ökade med 0,1% medan byggherrens kostnader minskade med 0,1%.

Fastighetsprisindex
Under helåret 2021 ökade priserna permanenta småhus med nästan 17%, jämfört med helåret 2020. Motsvarande jämförelse för fritidshus, visar även en prisökning med 17%.
Under fjärde kvartalet 2021, på riksnivå, var det genomsnittliga priset, för ett småhus nästan 3,8 miljoner kronor. Under samma period var det genomsnittliga priset för ett fritidshus drygt 2,3 miljoner kronor och för ett lantbruk var det nästan 3,7 miljoner kronor.

Finansmarknad; lån
I december 2021 hade de icke-finansiella företagens lån hos MFI en årlig tillväxttakt på 7,1% och den årliga tillväxttakten till hushåll var 6,8%.
Totalt uppgick utlåningen till 7 332 miljarder kronor, varav lån till företag stod för 35%; 2 594 miljarder kronor och lån till hushåll stod för 65%; 4 738 miljarder kronor.

Finansmarknad; ränta
Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 1,48% i december 2021 och den rörliga räntan uppgick till 1,59%.
För hushållens del, uppgick den genomsnittliga räntan för nya bostadslån till 1,37% och den genomsnittliga rörliga räntan var 1,4%.

Företagarindikatorn
SEBs företagarindikator sjunker från 12 i januari till 10 i februari, vilken tyder på att företagarnas optimism minskar för femte månaden i rad. Andelen företagare som tror på en positiv utveckling den närmaste tremånadersperioden sjunker till 25%; andelen som tror på en negativ utveckling ökar till 15% och andelen som tror på en oförändrad utveckling ökar till 58%.

Företagens lager
Industrins totala lager ökade med 0,8 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2021, jämfört med tredje kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 0,3% i volym.
Varuhandelns lager ökade med 2,6 miljarder kronor under fjärde kvartalet, jämfört med tredje kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 1% i volym.

Försäljningsvolymen
Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 4,4% i december 2021, jämfört med föregående månad. Sällanköpsvaruhandeln minskade med 6,7% och dagligvaruhandeln, exkl Systembolaget, minskade med 1,4%.

Handelsnetto
Under december 2021 uppgick varuexporten till 147,3 miljarder kronor och varuimporten till 152,8 miljarder. Det ger ett underskott i handelsnetto på 5,5 miljarder kronor.
Under helåret 2021 ökade värdet för varuexporten med 14% och varuimporten med 16%. Totalt värde för varuexporten uppgick till 1 627,9 miljarder kronor och för varuimporten uppgick värdet till 1 602,8 miljarder kronor. Därmed visar handelsnettot för 2021 ett överskott på 25,1 miljarder kronor. För år 2020 noterades ett överskott på 50,6 miljarder kronor.

Hushållskonsumtionen
Under december 2021 minskade hushållens konsumtion med 2,8% jämfört med november. Jämfört med december 2020 ökade däremot konsumtionen med 6,5% och under fjärde kvartalet 2021, ökade konsumtionen med 7,1% jämfört med motsvarande kvartal 2020.

Inflationstakten
I januari var inflationstakten enligt KPIF; Konsumentprisindex med fast ränta, 3,9%. Det är en uppgång sedan december, då inflationstakten var 4,1%. Månadsförändringen från november till december var -0,5%.

Inköpschefsindex; industrisektorn
PMI för industrisektorn steg till 62,4 i januari, från 62,1 i december. Detta efter att ha sjunkit tre månader i rad. Det kan vara en indikation om att utbudsstörningarna har lättat något i industrin.
Främst är det orderingång och produktion som driver uppgången, medan sysselsättning och leveranstider har en dämpande effekt. Prisökningar från leverantörsledet är fortsatt utbrett, vilket tenderar att leda till fortsatt höga producentprisökningar de kommande månaderna.

Inköpschefsindex; tjänstesektorn
PMI för tjänstesektorn steg till 68,6 i januari, från uppreviderade 67,4 i december. Uppgången var bred och kan få ytterligare stöd av att restriktionerna tas bort och om smittspridningen minskar.
Samtliga delindex i bidrog till ökningen och främst är det affärsvolymen som svarade för den största ökningen. Dock är stigande leveranstider utmärkande och på historiskt höga nivåer. Dessutom ökar index för leverantörernas insatsvarupriser till 85,4 i januari, vilket ökar trycket på höjda tjänstepriser den kommande tiden.

Inkomster
Medianvärdet på individernas förvärvsinkomst steg med 1,3% under 2020, med hänsyn till inflation. Ökningen är något större än 2019, då medianvärdet steg med 0,8%. Sedan 2015 har ökningen varit 7,4%.
Bräcke kommun var den kommun som hade högst utvecklingen av den sammanräknade förvärvsinkomsten, totalt 4,4%. Strömstad kommun hade å sin sina den sämsta utvecklingen, med en minskning på 2,6%.

Löneutveckling
I november 2021 sjönk löneökningstakten i Sverige till 2,1%, från 2,7% i oktober. Samtidigt ökade konsumentpriserna med 3,6% i november, vilket innebär att reallönen för en genomsnittlig löntagare minskade med 1,3%, jämfört med november 2020.
Under perioden januari-november har lönerna i genomsnitt ökat med 2,7% och reallönerna har ökat med i snitt 0,5%, jämfört med samma period ett år tidigare. Under år 2020 steg reallönerna med 1,7%.

Kapacitetsutnyttjande
Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,1 procentenheter under fjärde kvartalet 2021, jämfört med tredje kvartalet. Ökningen innebar att utnyttjandegraden ökade till 90,8%.

Konkurser
Under januari försattes 385 bolag i konkurs, en minskning med 22% jämfört med januari 2021; då 418 gick i konkurs. Endast 25 enskilda näringsverksamheter gick i konkurs, en minskning med 36%, medan 8 privat personer försattes i konkurs, vilket är en ökning med 33%.

Medieinvesteringar
Under januari förmedlades, via Sveriges Mediebyråers medlemmar, medieinvesteringar till ett värde av 1,2 miljarder kronor. Det är en ökning med 27,4% jämfört med januari 2021.
Den kategori som ökade mest var Utomhus/trafikreklam, med en tillväxt om 149,1% jämfört med fjolåret. Även Radio såg också en stor tillväxt; 57,1%. Samtidigt backade Dagspress kväll och Dagspress storstad med 52% resp 26,7%.

Namnstatistik
Alice och Noah behåller sina första platser som de mest populära tilltalsnamnen bland nyfödda flickor och pojkar år 2021. Alice namngavs till 706 flickor och 745 pojkar fick namnet Noah. De näst vanligaste namnen var Maja och William, som gavs till 681 flickor resp 726 pojkar.

Nystartade företag
Under januari nyregistrerades 7 294 företag på Bolagsverket, en ökning med 14,5% jämfört med ifjol; då 6 368 företag nyregistrerades. Antalet nya aktiebolag var 6 488, en ökning med 21,7%, medan både enskilda firmor och handelsbolag minskade med 21,2% resp 35,1%.

Orderingången
Industrins totala orderingång minskade med 5,1% i december 2021 jämfört med november. Hemmamarknaden minskade med 5,2% och exportmarknaden minskade med 5,1%.
Under helåret 2021 har den totala orderingången varit 10,3% högre än under 2020. Hemmamarknaden ökade med 6,8% och exportmarknaden ökade med 12,8%.

Producentprisindex
Från november till december 2021 steg producentprisindex med 2,8%. På exportmarknaden steg priserna med 1,5% och på importmarknaden steg de med 1,6%. Priserna på hemmamarknaden steg med 4%. Årstakten för producentprisindex var 20,1% i december (18,1% i november).

Produktionsvärdeindex
I december 2021 ökade produktionsvärdeindex för det totala näringslivet med 0,6% jämfört med november och på årsbasis ökade produktionen med 7,7%.
Inom industrisektorn ökade produktionen med 0,1%, inom tjänstesektorn ökade produktionen med 9,7% och inom byggsektorn ökade produktionen med 9,6%.

Sparbarometern
Under fjärde kvartalet 2021 uppgick hushållens finansiella sparande till 70 miljarder kronor, vilket var i linje med motsvarande kvartal de senaste två åren. Låneökningen var hög under kvartalet och uppgick till 89 miljarder kronor. Den årliga tillväxttakten lån steg ytterligare och har inte varit på motsvarande nivå på fyra år.

Tjänsteprisindex
Mellan tredje och fjärde kvartalet 2021 steg tjänsteprisindex med 1,1%. Sedan sista kvartalet 2020 har tjänstepriserna stigit med 4,8%. Detta är den högsta årstakten sedan index började beräknas år 2005. Årstakten för tredje kvartalet 2021 var 3,2%.

Turismstatistik
Under helåret 2021 uppgick antalet gästnätter på svenska turistboenden till 54 159 925, en ökning med 25,1% jämfört med 2020. Svenska gästnätter utgjorde 86,5% av det totala antalet och bland de utländska gästnätterna, utmärker sig tyskarna med flest antal; 1 752 638 gästnätter.

Varuhandel
Under november 2021 ökade varuexporten med 20% i värde och med 6% i volym, jämfört med motsvarande månad 2020. Varuimporten ökade under samma period med 21% i värde och med 8% i volym.

Värdepapper; upplåning
I slutet av januari uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 8 928 miljarder kronor, vilket är en ökning med 368 miljarder sedan föregående månad. Ökningen beror framför allt på att upplåningen i dollardenominerade värdepapper har ökat under månaden.

Utsläpp
Växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin ökade med 2,7% under tredje kvartalet 2021, jämfört med ett år tidigare. Framför allt beror det på utsläppsökningar från transportbranschen, i synnerhet från flygresor. De totala utsläppen uppmättes till 12,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Källor bl a; Handelsbanken, HUI Research, Konjunkturinstitutet, Medlingsinstitutet, Nyföretagarcentrum, SEB, SCB, Svensk handel, Sveriges mediebyråer, Tillväxtverket, TU – Medier i Sverige, UC, Vroom.