Ekonomi och statistik från SM220

Ekonomi och statistik från SM220

Publicerad
2020-03-16
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Anställda
I januari 2020 uppgick antalet anställda till omkring 4 498 000 personer, varav 3 836 000 var fast anställda. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick under månaden till 662 000 personer.

Antalet sysselsatta
Antalet sysselsatta personer, i åldern 15-74 år, uppgick i januari till 5 034 000. Sysselsättningsgraden, den andel av befolkningen som räknas i kategorin Sysselsatta, uppgick till 66,9%.

Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari 2020 till i genomsnitt 135,8 miljoner per vecka.

Arbetskostnader
I november 2019 beräknades arbetskraftskostnadsindex för den privata sektorn till 130,9 och 135,6, för arbetade respektive tjänstemän. Jämfört med november 2018 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,1% och 2,2% för arbetare respektive tjänstemän.

Arbetskraften
I januari 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften, i åldern 15-74 år, till 5 440 000. Detta motsvarar en ökning med 73 000 personer jämfört med januari 2019. Det relativa arbetskraftstalet, den andel av befolkningen som räknas i kategorin Arbetskraften, uppgick till 72,3%.

Arbetskraftsutbudet; outnyttjat
I januari 2020 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet till i genomsnitt 18,4 miljoner timmar per vecka, en ökning med 2,3 miljoner timmar. Totalt sett motsvarar det outnyttjade arbetskraftsutbudet 460 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetslösheten
I januari 2020 uppgick antalet arbetslösa personer, i åldern 15-74 år, till totalt 410 000. Detta är en ökning med 59 000 personer, jämfört med januari 2019. Arbetslöshetstalet var 7,5%.
Antalet arbetslösa ungdomar, i åldern 15-24 år, uppgick under månaden till 122 000 och arbetslöshetstalet var 22,1%. Dock var 72 000 av de arbetslösa ungdomarna heltidsstuderanden.

Befolkning
På nyårsafton vid utgången av år 2019 och slutet av 2010-talet, uppgick befolkningsmängden i Sverige till 10 327 589 personer, vilket är en ökning med 986 907 personer sedan nyårsafton år 2009.
Totalt sett ökade befolkningen med 97 404 personer under år 2019, vilket var 11% lägre än år 2018. Ökning av befolkningen ska främst tillskrivas att det föds fler än det dör, samt att invandringen är större än utvandringen.

Byggkostnaderna
Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,8% mellan december 2019 och januari 2020. På årsbasis var faktorpriserna 3% högre i januari, jämfört med samma månad föregående år.

Börs; fonder
Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av fjärde kvartalet 2019 till 4 786 miljarder kronor. Det är en ökning med 260 miljarder, jämfört med föregående kvartal.

Ekonomisk standard
Hushållens ekonomiska standard fortsatte att öka år 2018, dock i lägre takt än för några år sedan. Medianbeloppet för den ekonomiska standarden vad 0,8% högre än år 2017, med hänsyn tagen till inflation.
Sedan år 2011 har den ekonomiska standarden ökat med 14%, visar statistik över hushållens inkomster och skatter.

Fastigheter
Preliminärt påbörjades nybyggnation av omkring 49 000 lägenheter under år 2019, vilket är 7% färre jämfört med 2018, då 52 654 lägenheter började byggas. Av de 49 000 påbörjade lägenheterna, var ca 39 000 lägenheter påbörjade i flerbostadshus, varav drygt 62% är hyresrätter.

Företagens lager
Varuhandels lager minskade med 3,2 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2019, medan industrins lager ökade med 3,3 miljarder kronor.

Försäljningsvolymen
Under januari 2020 ökade den totala försäljningsvolymen i detaljhandeln 2,7%, jämfört med januari 2019. Dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, ökade med 2,5% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,1%.

Handelsnetto
Den totala varuexporten uppgick i januari 2020 till 128,5 miljarder kronor och varuimporten till 118,6 miljarder kronor, vilket ger ett handelsnetto på 9,9 miljarder kronor. Ökningen för varuexporten och varuexporten var 2% respektive 5%, jämfört med januari 2019.

Hushållskonsumtionen
Totalt ökade hushållens konsumtion med 3,7% under december 2019, jämfört med december 2018. Under tremånadersperioden oktober-december 2019 ökade konsumtionen med 3%, jämfört med samma period 2018.

Investeringar
Under år 2019 gjorde fastighetsbranschen investeringar om totalt 161,7 miljarder kronor, vilket stod för 42% av de totala investeringarna i näringslivet. Industribranschen investerade 72,4 miljarder kronor och stod för 19% av de totala investeringarna.
Enligt investeringsenkäten beräknas de totala planerade investeringarna för år 2020 hamna på 340,8 miljarder kronor. Vilket är en minskning med 12% jämfört med 2019.

Inflationstakten
Enligt KPIF, Konsumentprisindex med fast ränta, var inflationstakten 1,2% i januari 2020. Det är en lägre inflationstakt jämfört med december, då inflationstakten var 1,7%. Månadsförändringen från december till januari var -1,5%.

Kapacitetsutnyttjande
Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 2,1 procentenheter under det fjärde kvartalet 2019, jämfört med föregående kvartal. Totalt uppgick utnyttjande graden till 89,2%.

Konkurser
Under januari 2020 försattes 625 företag i konkurs, vilket drabbade 2 095 anställda. Jämfört med januari 2019 ökade konkurserna med 5% och antalet drabbade anställda ökade med 24%; då 597 företag sattes i konkurs, som drabbade 1 684 anställda.

Lån; företag
Den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag var 4,6% i januari 2020, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med december 2019. Totalt sett uppgick utlåningen till de icke-finansiella företagen till 2 422 miljarder kronor. Varav 810 miljarder kronor var utlånade med flerbostadshus som säkerhet och 429 miljarder kronor utgjorde av blancolån.

Lån; hushåll
I januari 2020 hade hushållens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 5,1% och uppgick till totalt 4 224 miljarder kronor. Det innebär att tillväxttakten ökade med 0,1 procentenheter, jämfört med föregående månad. Totalt utgjorde bostadslån 82% av de totala lånen, vilka uppgick till 3 458 miljarder kronor.

Huspriser
Priserna på permanenta småhus steg med totalt 3% under helåret 2019, jämfört med året innan. Under fjärde kvartalet 2019 var priserna på riksnivå oförändrade, jämfört med tredje kvartalet.
Det genomsnittliga priset för ett permanent småhus i Sverige var drygt 3 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2019. I storstadsregionerna sträcker sig medelpriset från ca 4,2 miljoner kronor till 5,6 miljoner.

Investeringar
Under år 2019 gjorde fastighetsbranschen investeringar om totalt 161,7 miljarder kronor, vilket stod för 42% av de totala investeringarna i näringslivet. Industribranschen investerade 72,4 miljarder kronor och stod för 19% av de totala investeringarna.
Enligt investeringsenkäten beräknas de totala planerade investeringarna för år 2020 hamna på 340,8 miljarder kronor. Vilket är en minskning med 12% jämfört med 2019.

Inkvarteringsstatistik
Totalt spenderades 67,8 miljoner gästnätter på svenska hotell, vandrarhem, campingplatser, stugbyar samt i privatförmedlade lägenheter och stugor, i Sverige under år 2019. Det är en ökning med 2,7 miljoner gästnätter, drygt 4%, jämfört med år 2018.
Under den senaste 10-årsperioden har gästnätterna i Sverige ökat med i genomsnitt 3% årligen.

Medieinvesteringar
Under januari 2020 minskade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med totalt 13,7% jämfört med samma månad 2019. Totalt förmedlades medieinvesteringar för drygt en miljard kronor.

Nyregistrerade bilar
Under januari 2020 nyregistrerades totalt 17 790 personbilar, en minskning med 15,8% jämfört med januari 2019. Under månaden avregistrerades även 23 568 personbilar, vilket betyder att den totala personbilsparken minskade med 5 778 fordon.

Orderingången
Den totala orderingången inom industrin minskade med 0,5% i december 2019, jämfört med månaden innan. Jämfört med december 2018 minskade orderingången med 4,7%.

Produktionsprisindex
Mellan december 2019 och januari 2020 sjönk producentprisindex med 1%. På importmarknaden sjönk priserna med 2,5% och på exportmarknaden med 1,5%, där en förstärkt krona bidrog till lägre priser inom flera produktområden.
Priserna sjönk med 0,4% på hemmamarknaden. Prisindex för inhemsk tillgång, det vill säga en sammanvägning av hemmamarknads- och importprisindex, sjönk med 1,6%.

Räntebärande värdepapper
Den totala svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick till 8 022 miljarder kronor i slutet av januari, vilket är en ökning med 346 miljarder kronor sedan december. Ökningen är jämnt fördelad mellan obligationer och penningmarknadsinstrument.

Stilindex
Den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel ökade med 2% i januari 2020, jämfört med januari 2019. Skoförsäljningen minskade med 12,2% under årets första månad.

Sparande
Hushållens nysparande i finansiella tillgångar uppgick under fjärde kvartalet 2019 till 50 miljarder kronor. Samtidigt ökade skulderna med 64 miljarder kronor, vilket resulterade i ett finansiellt sparande på -14 miljarder kronor. Detta är det lägsta finansiella sparandet sedan tredje kvartalet 2015.
Främsta bidragande faktorerna till det låga finansiella sparandet uppges vara låga nettoinsättningar på bankkonto, en negativ skatteperiodiseringseffekt och ökad nettoupplåning.

Taxeringsvärden
Under år 2019 ökade de genomsnittliga taxeringsvärdena för taxeringsenheter med hyreshus och ägarlägenheter med 26,7%, jämfört med taxeringsvärdena året innan.

Tjänstepriser
Tjänsteprisindex var oförändrat från tredje till fjärde kvartalet 2019. Sedan fjärde kvartalet 2018 har tjänstepriserna stigit med 2,3%. Motsvarande årstakt föregående kvartal var 2,5%.

Utländska portföljtillgångar
Det totala innehavet vid utgången av juni 2019, uppgick till 5 903,7 miljarder kronor, en ökning med 14,8% jämfört med utgången av år 2018. Majoriteten av de svenska placerarnas tillgångar i utlandet bestod av aktier, vilka stod för 53,4%

Växthusgasintensiteten
Under tredje kvartalet 2019 uppgick växthusgasintensiteten till 13,5 kg koldioxidekvivalenter per 1 000 kronor i BNP, vilket är en minskning med 0,1 kg jämfört med samma kvartal 2018.