Reklammarknaden passerar 80 miljarder

Publicerad
2019-09-25
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

I april presenterade IRM sin årsrapport; Svensk Reklammarknad 2018, som ger en översikt över reklamåret 2018. Den stora reklamkakan inkluderar medieköp, investering i marknadsaktiviteter samt produktionskostnader.

Under 2018 uppgick de totala reklaminvesteringar i Sverige till nästan 82 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på 5,8% jämfört med 2017. Marknaden minskade 2013 då det strukturella skiftet från tryckta till digitala medier var som mest kännbart, tillväxttakten har ökat stadigt därefter och 2018 är troligen ett toppår.

Medieinvesteringarna fortsätter att visa en mycket god tillväxt, om än lite lägre än 2017. Omsättningen ökade med 6,1% till nästan 40 miljarder kr. Investeringar i marknadsaktiviteter visade en tillväxt på 6,5%, vilket innebär att ökningstakten är i stort sett i linje med utvecklingen för medieköp. Produktionskostnader ökade 3,7% till drygt 14,9 miljarder kr.

Produktmedia/presentreklam ökade med 6,7% och hamnade på dryga 6,7 miljarder kronor.

(Reklaminvesteringar 2018 mkr ±%)

Medieinvesteringar
Tryckta nyhetsmedier (dagspress inkl. reklambilagor, gratistidningar) 4 801 -10.8
Tryckta intressemedier (tidskrifter inkl. reklambilagor, gratistidskrifter) 1 285 -9,9
Tryckta kataloger 3 -91,5
Direktreklam 3 078 -5,1
TV 5 953 8,4
Radio 1 074 9,0
Bio 183 3,6
Internet 21 430 12,5
Out-of-home (utomhusreklam & butiksmedia) 2 053 16,5
Summa medieinvesteringar 39 860 6,1

Marknadsaktiviteter
Butikspromotion exkl. butiksmedia 4 567 2,7
Eventmarknadsföring 4 519 4,9
Mässor 3 832 20,0
Produktmedia/Presentreklam 6 785 6,7
Sponsring 7 476 3,7
Summa investeringar i marknadsaktiviteter 27 179 6,5

Summa produktionskostnader 14 925 3,7

TOTAL MARKNADSKOMMUNIKATION 81 963 5,8

(miljarder kronor, löpande priser, netto inkl. reklamskatt, förändring i procent mot föregående år)

(käla; IRM)