Ekonomi och fakta

Ekonomi och fakta

Publicerad
2019-04-26
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Antalet anställda
I februari var antalet anställda 4 619 000, vilket är en ökning med 64 000 personer jämfört med februari 2018. Av dessa var 3 887 000 fast anställda.

Antalet sysselsatta
I februari var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 093 000, vilket är en ökning med 54 000 jämfört med februari 2018. Sysselsättningsgraden uppgick till 68%.

Antalet sjukdagar
Under fjärde kvartalet 2018, jämfört med motsvarande kvartal 2017, minskade antalet sjukdagar per anställd med 0,04 dagar, motsvarande 2,6%.

Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari till i genomsnitt 167,4 miljoner per vecka.

Arbetskraften
I februari var antalet personer i åldern 15-74 år 5 451 000, vilket är en ökning med 75 000 personer jämfört med februari 2018. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,7%.

Arbetskraftskostnader
Det preliminära arbetskraftskostnadsindexet, AKI, för den privata sektorn har för den privata sektorn beräknats till 129,6 för arbetare och 133 för tjänstemän. Sedan december 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,6% för arbetare, respektive 3% för tjänstemän.

BNP
Under fjärde kvartalet 2018 ökade Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, med 1,2% jämfört med föregående kvartal och 2,4% jämfört med fjärde kvartalet 2017. Främst var det exporten som förklarade uppgången. För helåret 2018 ökade BNP med 2,3% jämfört med helåret 2017.

BNP;
Hälso- och sjukvård
Under år 2017 var hälso- och sjukvårdens andel av BNP 11%, vilket är oförändrat jämfört med de två föregående åren. Totalt finansierade offentliga myndigheter 84% av utgifterna, medan hushållen, genom patient- och andra avgifter, stod för 15%. Företag, privata sjukvårdsförsäkringar och icke-vinstdrivande organisationer, stod för drygt 1%.

BNP;
Socialt skydd
Utgifterna för det sociala skyddets andel av BNP minskade från 29,6% år 2016 till 29,1% år 2017. I löpande priser ökade utgifterna för socialt skydd under perioden, men mindre än ökningen av BNP.
I det sociala skyddet ingår ersättningar som exempelvis pensioner och arbetslöshetsersättning samt förmåner som sjukvård, barnomsorg och boende för asylsökande.

Boendestatistik
Vid utgången av år 2018 var andelen av Sveriges befolkning som bodde i tätorter 87%, vilket är en ökning med nästan 80 000 personer eller knappt 1% sedan början av året. Under året ökade Sveriges befolkning med 110 000 personer.

Börsen
Den samlade aktieförmögenheten av aktier, noterade på svensk marknadsplats, minskade med 10% under andra halvåret 2018 och uppgick till 6 290 miljarder kronor vid slutet av perioden. Svenska investerare ökade sina andelar, samtidigt som utländska investerare minskade sina andelar.

Faktorprisindex
Mellan januari och februari ökade faktorprisindex för flerbostadshus med 0,2% och på årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,6%. Under det gångna året ökade entreprenörskostnaderna med 3,2%, något som påverkade faktorprisindex med 2,7 procentenheter.

Forskning och utveckling
Under år 2017 investerades 155,5 miljarder kronor i forskning och utveckling i Sverige, en ökning med 13 miljarder sedan år 2015.

Försäljning;
Restaurang

Under fjärde kvartalet 2018 ökade restaurangerna sin försäljningsvolym med 0,7%, jämfört med fjärde kvartalet föregående år. För helåret 2018 sjönk dock försäljningsvolymen med 0,2%, jämfört med år 2017.

Försäljning;
Detaljhandel

I februari ökade försäljningsvolymen i detaljhandeln med 3% jämfört med februari 2018. Dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, ökade under månaden med 3,8% jämfört med motsvarande period.

Handelsnettot
Varuexporten uppgick i februari till 122,7 miljarder kronor och varuimporten till 117,7 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 5 miljarder.

Hushållskonsumtion
Under januari ökade hushållens konsumtion med 1,1%, jämfört med januari 2018. Jämfört med december 2018 ökade hushållskonsumtionen med 0,7%. Under tremånadersperioden november 2018-januari 2019 ökade konsumtionen med 0,8%.

Hushållens lån
I februari hade hushållens lån från monetära finansinstitut, IMF, en årlig tillväxttakt på 5,3%, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenheter jämfört med januari.

Hushållens tillgångar
Under fjärde kvartalet 2018 föll Stockholmsbörsen, vilket bidrog till att hushållens finansiella tillgångar minskade med 760 miljarder kronor. Även marknadsvärdet för hushållens bostadsrätter sjönk och tillväxten i hushållens lånestock föll till sin lägsta nivå, sedan tredje kvartalet 2014.

Industrins orderingång
Industrins totala orderingång minskade med 2,0% i februari 2019 jämfört med januari. Jämfört med februari föregående år minskade orderingången med 2,8%.
Jämfört med januari minskade hemmamarknaden med 1,6% och exportmarknaden med 2,3%.

Inflationstakten
Enligt KPIF var inflationstakten 1,9% i februari och har stigit med 0,7% från januari till februari. Inflationstakten enligt konsumentprisindex var 1,9% samma månad, vilket är oförändrat från januari.

Investeringar i industrin
Industriföretagens investeringar för år 2018 landade på 72,5 miljarder kronor, en minskning med 4% jämfört med år 2017, men 500 miljoner mer än de planerade investeringarna enligt oktoberenkäten från SCB. Företagens planerade investeringar för det innehavande året landar på ca 65,5 miljarder kronor.

Konjunkturbarometern
Barometerindikatorn sjönk endast marginellt även i mars. Den uppgår till 101,7 jämfört med 101,9 i februari och indikerar fortsatt ett något starkare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Nyregistrerade bilar
Under mars nyregistrerades 31 079 personbilar, vilket är en minskning med 18,1% jämfört med mars 2018.

Offentliga finanser
Under år 2018 uppgick den offentliga förvaltningens finansiella sparande till 43 miljarder kronor och den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld till 1 859 miljarder kronor. Jämfört med år 2017 försvagades den offentliga förvaltningens finanser med 21 miljarder kronor.

Offentlig sektor
Kommunsektorn, kommuner och landsting sammanräknat, redovisade för år 2018 ett samlat överskott på 14,3 miljarder kronor, en försämring med 12,1 miljarder jämfört med år 2017. Kommunerna redovisade ett överskott på 13,8 miljarder och landstingen redovisade ett överskott på 0,5 miljarder.

Produktionsvärdeindex
I februari ökade Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet med 1,2% jämfört med februari föregående år. Jämfört med januari i år var produktionen oförändrad.

Producentprisindex
Mellan januari och februari steg producentprisindex med 0,2%, samtidigt som priserna på import- och exportmarknaden steg med 0,9 respektive 0,6%. På hemmamarknaden sjönk priserna med 0,1%.
På årsbasis har producentprisindex stigit med 6,3% och priserna på export- och importmarknaden har ökat med 7,6 respektive 6,4%.

Småhuspriser
Under tremånadersperioden december 2018-februari 2019 sjönk priserna på småhus med 1%, jämfört med perioden september-november 2018. Störst prisnedgång, 5%, redovisades i Västernorrlands län, följt av 4% i både Östergötlands och Jämtlands län. I Blekinge och Norrbottens län steg småhuspriserna med 5% respektive 3%.

Stålproduktion
Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 410 000 ton under februari, vilket är en ökning med 14,6% jämfört med februari 2018. Totalt har det producerats 872 000 ton råstål under de första två månaderna, en ökning med 7%, jämfört med motsvarande period föregående år.

Värdepappersskuld
Den totala svenska räntebärande värdepappersskulden för obligationer uppgick till 6 604 miljarder kronor i slutet av februari. Det är en ökning med 120 miljarder kronor, jämfört med föregående månad. Bakom ökningen är obligationer denominerade i utländsk valuta och SEK till ett värde av 67 respektive 53 miljarder kronor.

Källor bl a; SCB, HUI Research med flera.