Ekonomi och statistik

Ekonomi och statistik

Publicerad
2018-08-28
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

20 miljoner sedan 2010
Kunderna som handlar på Willys har sedan 2010 donerat över 20 miljoner kronor till Rädda Barnen, via pantmaskinerna som står i butikerna.
– Det är fantastiskt att se att det är så många som väljer att stötta Rädda Barnens viktiga arbete genom att skänka sin pant. Många bäckar små har blivit en summa som verkligen kan göra skillnad, säger Thomas Evertsson, VD på Willys.

Arbetskraftskostnaderna ökade
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj 2018 beräknats till 128,8 för arbetare och 131,2 för tjänstemän. Sedan maj 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,0% för arbetare respektive 3,2% för tjänstemän.

Begagnade bilar ökar
Under årets första sex månader ökade försäljningen av begagnade bilar med 1% till 647 000 bilar, jämfört med motsvarande period 2017. Bilförsäljningen från bilhandeln ökade med 3%, medan privatförsäljningen minskade med 1%.
Motorbranschens Riksförbund förutspår i en prognos att det kommer säljas totalt 1,35 miljoner begagnade bilar under helåret 2018.

Bolagskonkurserna ökade
Under juli ökade antalet konkurser hos företag i bolagsform med 41%, jämfört med juli 2017. Inom de stora branscherna Byggindustri, Detaljhandel och Restaurang- och hotellbranschen har konkurserna ökad med 10%, 24% respektive 55%. Sedan årsskiftet har antalet konkurser i Sverige ökat med 9%.

Drivmedelsförsäljningen steg
Årets första 6 månader visar på en ökning i försäljningen av drivmedel som bensin, diesel och E85, vilka ökade med nästan 2% eller 68 900 kubikmeter tillsammans, jämfört med samma period under 2017.

Flygresenärer ökar
Under juli 2018 flög totalt 3 949 000 passagerare till eller från någon av de tio flygplatser som drivs av Swedavia, vilket är en ökning med drygt 1% jämfört med juli 2017. Antalet utrikesresenärer var 3 011 000 och antalet inrikesresenärer var 938 000.

Färre nyföretagare
Under andra kvartalet 2018 registrerades 15 608 nya företag hos Bolagsverket i Sverige, vilket är 1% färre jämfört med samma period 2017. Fram till och med den 30 juni har nyföretagandet minskat med 6,2% under året.

Försäljningsvolymen ökade
Den totala försäljningsvolymen ökade med 0,2% i juni 2018, jämfört med juni 2017. Dagligvaruhandeln ökade med 1,8% medan sällanköpsvaruhandeln minskade med 1%.

Handelsnettot på minus
Under juni 2018 uppgick varuexporten till 124,7 miljarder kronor och varuimporten till 125,2 miljarder, vilket ger ett handelsnetto på -0,5 miljarder kronor.

Hög tillväxt i ekonomin

Sveriges ekonomi fortsatte att uppvisa god tillväxt under årets första kvartal. BNP-tillväxten låg kvar på 0,7%, vilket tyder på att ekonomin växer i samma takt som genomsnittet de senaste fem åren.
Främsta anledningen till den fortsatt höjda tillväxten ska tillskrivas de fasta bruttoinvesteringarna och vid sidan av dessa ökade även hushållens konsumtion.

Höjer prognosen
Enligt Statistiska Centralbyråns majenkät, höjer industriföretagen prognosen för investeringar, för helåret 2018, till 72,1 miljarder kronor. Det är 2 miljarder kronor högre än när företagen lämnade in prognosen i februarienkäten.

Inflationstakten
Inflationstakten enligt KPIF var 2,2% i juli 2018 (2,2% i juni). KPIF steg med 0,5% från juni till juli. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,1% i juli (2,1% i juni).

Konjunkturbarometern
Tack vare ytterligare starka signaler från tillverkningsindustrin, steg barometerindikatorn från 108,7 i juni till 109,6 i juli. Denna nivå på indikatorn visar på ett fortsatt starkt stämningsläge än normalt i ekonomin.

Läskförsäljningen sjunker
Sedan år 2003 har försäljningen av läsk minskat med totalt 14,5%. Försäljningen av sockersötad läsk har gått ner med 36%, vilket innebär 24 liter per person. Samtidigt har försäljningen av light-läsk gått upp med 42%, vilket är 13 liter per person.
Läsktillverkarna och de svenska bryggerierna har ett gemensamt åtagande om 10% sockerreduktion till år 2020.

Minskade medieinvesteringar
De totala medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 7,9% under maj 2018, jämfört med maj 2017. Totalt förmedlades närmare 1,3 miljarder kronor under maj och kategorierna Bio och Utomhus/trafikreklam var de kategorier dit det förmedlades mest.

Modehandeln minskade
Under juli 2018 minskade den totala försäljningen av kläder med 4,5%, jämfört med juli 2017. Minskningen i skohandeln var 3,5% under samma månad. Hittills är tillväxttakten i klädhandeln -2,4% och -1,8% i skohandeln.

Nybilsregistreringar minskar
Under juli 2018 nyregistrerades 13 798 personbilar, en minskning om 47,3% jämfört med juli 2017. Den kraftiga minskningen är en konsekvens av ett rekordhögt antal nyregistreringar i juni, då hela 67 553 personbilar nyregistrerades.
Mellan januari och juli 2018 har däremot nyregistreringen av personbilar ökat med 8,3%, jämfört med samma period 2017.

Når toppen
Enligt en prognos från Konjunkturinstitutet kulminerar den rådande högkonjunkturen i Sverige under 2019, vilket beror på en mer avtagande tillväxt på grund av bl a minskande inhemska bostadsinvesteringar. Istället hålls BNP-tillväxten uppe av en stigande efterfrågan på Svenska exportprodukter.
Företagen har fortsatt svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens, vilket bidrar till att löneökningstakten gradvis stiger.

Oförändrade småhuspriser, kvartal
Under andra kvartalet 2018 var småhuspriserna oförändrade, jämfört med första kvartalet. Priserna på småhus har däremot stigit med drygt 1% jämfört med andra kvartalet 2017.

Oförändrade småhuspriser, 3 månader
Under tremånadersperioden maj-juli 2018 var småhuspriserna oförändrade, jämfört med perioden februari-april 2018. Jämfört med motsvarande period 2017 har priserna stigit med 1%.
På länsnivå har småhuspriserna stigit högst i Jämtlands och Kalmars län, med 3% vardera. I regionerna Stor-Stockholm och Stor-Malmö sjönk priserna med 1%.

Orderingång minskade
Industrins totala orderingång minskade med 3,5% i juni 2018, jämfört med juni 2017. Jämfört med maj 2018 minskade däremot orderingången med 5,8%. Utvecklingen i den totala orderingången var negativ både gällande hemma- och exportmarknaden.

Panta mer
I Sverige pantades drygt 1,85 miljarder burkar och PET-flaskor under år 2017, vilket motsvarar omkring 183 förpackningar per person. Värmland är det län där man pantar mest, med snittet 324 förpackningar per person.
Sedan 10 år tillbaka har 17 miljarder burkar och PET-flaskor pantats och därigenom har man kunnat återvinna närmare 17 000 ton aluminium och drygt 20 000 ton PET-material.

Prisbasbelopp för 2019
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken har beräknats till 46 500 kronor för år 2019, vilket är 1 000 kronor högre än prisbasbeloppet år 2018.

Produktionen ökade
Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 4,1% i juni 2018, jämfört med motsvarande månad 2017. Jämfört med maj 2018 ökade produktionen med 0,3%.
Inom industrin ökade produktion med 5,7%, inom tjänstesektorn ökade produktionen med 4,1% och produktionen inom byggsektorn minskade med 0,9%, samtliga jämfört med juni 2017.

Stark BNP-tillväxt
Snabbstatistik från SCB visar, att svensk BNP ökade med 1,0% det andra kvartalet i år, vilket var överraskande mycket. En robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp åt den svenska exporten framöver, samtidigt som olika indikatorer pekar på att den inhemska efterfrågan fortsätter att öka i ungefär normal takt den närmaste tiden.
Den starka tillväxten det andra kvartalet föranleder en smärre upprevidering av BNP-tillväxten i år till 2,6%, trots att sommarens extremväder bedöms hämma tillväxten något under den andra halvan av året. Högkonjunkturen består därmed och arbetslösheten håller sig kring 6,2% i år och nästa år.
Under den kommande mandatperioden bedöms utrymmet för ofinansierade reformer uppgå till ca 110 miljarder kronor. Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturuppdatering som publiceras nyligen.

Stigande tjänstepriser
Tjänsteprisindex steg med 0,4% från första till andra kvartalet 2018. Föregående kvartal var motsvarande förändring också 0,4%. Sedan andra kvartalet 2017 har tjänstepriserna stigit med 0,7%. Motsvarande årstakt föregående kvartal var en uppgång på 0,8%.

Svag tillväxt för byggmaterialhandeln

Bygg- och järnindex visar att försäljningen ökade med 0,7%, jämfört med maj 2018. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari-juni är 2,9%.

Ökad hushållskonsumtion
Mellan maj och juni ökade hushållens konsumtion med 0,3%. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 1,6%, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 4,3% under juni 2018 jämfört med motsvarande månad föregående år.