Ekonominotiser

Publicerad
2017-08-31
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Antalet sysselsatta ökar
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 5 129 000 i juni 2017. Det var en ökning med 111 000 jämfört med juni 2016. Antalet arbetslösa var till 407 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 7,4%.
Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 156,2 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,6%.

Arbete i miljösektorn
71 900 personer arbetade i miljösektorn 2015, en ökning på drygt 200 personer sedan året innan. Antalet förvärvsarbetande inom avfallshantering ökar, medan de minskar inom förnyelsebara energikällor.

Arbetskraftskostnaderna ökade
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj beräknats till 125,0 för arbetare och 127,1 för tjänstemän. Sedan maj 2016 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,8% för både arbetare respektive tjänstemän.

BNP steg
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,7% andra kvartalet, jämfört med första kvartalet. Det var främst fasta bruttoinvesteringar och hushållskonsumtion som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2016 steg BNP med 4,0%.

De som ville ha, fick
2009 genomfördes en undersökning om inställningen till barnafödande i en nära relation. 2015 följde man upp statistiken på 3 600 kvinnor och män, i barnafödande åldrar. Resultatet visade att fyra av tio har fått minst ett barn och att drygt åtta av tio, som ville få barn, fick det också.

E-handel för 218,6 miljarder
De nordiska konsumenterna uppskattar att de e-handlade för sammanlagt 218,6 miljarder kronor under 2016. Sverige har den största befolkningen och den högsta andelen e-handelskonsumenter, vilket resulterade i att svenskarna handlade för mest pengar i Norden; 84,8 miljarder kronor.
Norge handlade för högst belopp för capita, 1 730 kronor per e-handlande person och månad. Detta enligt Postnords rapport; E-handeln i Norden 2017.

Ett tyngre kvartal
Servicehandelsindex från Convenience Stores Sweden visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 0,1% under årets första kvartal. Bäst gick delbranschen Fast Food med en ökning på 2,2%.
Fast Food följs av Spel & Tobak, som ökande med 0,9%. Delbranschen Minilivs hade ett tufft kvartal och hamnade på minus 5,0%.

Försäljningsvolymen ökade
Försäljningsvolymen ökade med 3,5% i juni 2017 jämfört med motsvarande månad 2016. Dagligvaruhandeln ökade med 1,7%, medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,9%.

Handelsnettot i juni
Varuexporten uppgick under juni 2017 till 114,0 miljarder kronor och varuimporten till 109,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 4,2 miljarder kronor.

Hushållens lån ökade
I juni hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,1%, vilket innebär att tillväxttakten ökade med 0,2 procentenheter jämfört med i maj. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 653 miljarder kronor i juni. Det är en ökning med 28 miljarder jämfört med föregående månad och 230 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Hushållens sparande
76 miljarder kronor var hushållens finansiella sparande under första kvartalet 2017, vilket är det näst högsta sparandet för ett första kvartal sedan 1996. Bara första kvartalet 2015 var högre.
Främsta sparandet var placerat i fondandelar och bostadsrättsandelar.

Högst utbildningsnivå
Drygt en fjärdedel av Sveriges befolkning är högutbildade. De bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Störst andel av de med högst utbildningsnivå bor i kommuner i Stockholms län.
Hög utbildningsnivå bland invånarna finns även i kommunerna Lund, Lomma, Umeå, Uppsala, Linköping, Mölndal, Knivsta och Göteborg.

Inflationstakten steg
Inflationstakten enligt KPI var 2,2% i juli (1,7% i juni). KPI steg med 0,5% från juni till juli 2017. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 2,4% i juli (1,9% i juni).

Nya bilar ökade
Inte färre än 39 881 personbilar nyregistrerades under juni 2017, vilket är en ökning med 4,3% jämfört med juni året innan. Av dessa var 50,7% diselbilar och 8,6% var bilar som kan drivas på el, etanol eller gas. Knappt 69% av bilarna registrerades av företag och organisationer.
I juli månad nyregistrerades däremot endast 26 164, något färre än juni, men en ökning på 2% jämfört med juli 2016.

Oförändrad hushållskonsumtion
Mellan maj och juni var hushållens konsumtion oförändrad. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 1,0% jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 2,4% under juni 2017 jämfört med motsvarande månad föregående år.

Orderingången minskade
Industrins totala orderingång minskade med 1,2% i juni 2017 jämfört med maj. Jämfört med juni föregående år ökade den totala orderingången med 4,4%.

Producentpriserna sjönk
Producentpriserna totalt sjönk med 0,8% mellan maj och juni. Under samma period sjönk priserna med 1,0% på exportmarknaden och med 0,6% på importmarknaden. På hemmamarknaden sjönk priserna med 0,4%.

Råvarukostnaderna stiger
I Livsmedelsföretagens senaste konjunkturbrev uttrycks besvikelse för årets första kvartal, då ökande råvarukostnader sänkte lönsamheten. Men en ökad export var i alla fall positivt och branschen skulle må bättre av ytterligare ökning, då dagligvaruhandeln står för drygt 70% av producenternas produktion.
Restaurangbranschen växer visserligen, men står endast för 15% av de totala köpen.

Sjukdagarna ökade
Antalet sjukdagar per anställd ökade under första kvartalet 2017, jämfört med motsvarande kvartal 2016. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,84 dagar per anställd.

Småhuspriserna stiger
Enligt Sveriges officiella statistik steg småhuspriserna med närmare 4% under andra kvartalet 2017, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet 2016 har priserna stigit med nästan 10%.
Mellan 2017 års två första kvartal steg priserna i 18 av Sveriges 21 län, där Jämtlands län redovisade den högsta prisutvecklingen med 12%. Snittpriset för ett småhus i Sverige uppgick under andra kvartalet till drygt 2,9 miljoner kronor.

Starkare investeringar och höjd tillväxt
Prognosen för BNP-tillväxten 2017 revideras upp till 3%. Bakgrunden är den överraskande starka tillväxten andra kvartalet, som pekar på att högkonjunkturen förstärks mer än väntat i år. Den inhemska efterfrågan driver på och en robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp. Därtill avspeglas högkonjunkturen i starka offentliga finanser. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturuppdatering som publiceras i början av augusti.

Tjänsteproduktionen ökade
Tjänsteproduktionen ökade med 0,2% i juni 2017 jämfört med maj. I kalenderkorrigerade tal ökade tjänsteproduktionen med 3,7% i juni, jämfört med motsvarande månad 2016.

Unga kvinnor högst utbildade
Kvinnor, framför allt unga kvinnor, har i större utsträckning högre utbildning än män. Andelen högutbildade kvinnor uppgår till 36%, medan inte ens en fjärdedel av männen i samma åldersgrupp, 25-34 år, är högutbildade.

Upp för restauranger
Restaurangernas försäljningsvolym ökade med 4,5% under juni 2017 jämfört med samma månad föregående år. Den största uppgången hade nöjesrestauranger, pubar och barer som ökade med 18,0%.

Ökad industriproduktion
Produktionen inom industrin ökade i juni 2017 med 0,8% jämfört med maj. Jämfört med juni föregående år ökade produktionen med 8,5%.

Ökad produktion
Produktionen inom näringslivet ökade med 0,4% i juni jämfört med maj. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 6,2%.

Ökad upplåning
Värdet på den svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick den sista maj till 7 675 miljarder kronor, en ökning med 76 miljarder jämfört med april.