Ekonomi och statistik

Ekonomi och statistik

Publicerad
2022-06-14
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Anställda
I mars ökade det totala antalet anställda med 107 000 på årsbasis och uppgick till totalt 4 587 000, varav 2 348 000 var kvinnor och 2 239 000 var män. Antalet fast anställda uppgick till 3 906 000 och antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 681 000.

Antalet sysselsatta
Totalt fanns 5 092 000 sysselsatta personer, 15-74 år, under mars. Det är en ökning med 146 000 jämfört med mars ifjol. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 60 000 och uppgick till 2 381 000 personer och antalet sysselsatta män ökade med 86 000 och uppgick till totalt 2 711 000 personer. Sysselsättningsgraden ökade med 1,9 procentenheter och uppgick till 67,7%. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 64,4% och bland män var den 70,8%.

Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick till 168 miljoner timmar per vecka, under mars 2022. Jämfört med mars 2021 ökade antalet arbetade timmar med 2,7%.

Arbetskraften
Antalet personer i arbetskraften, 15-74 år, uppgick till 5 545 000 under mars. Av dessa var 2 619 000 kvinnor och 2 927 000 var män. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,7%. Hos kvinnor var det 70,8% och bland män var det 76,5%.

Arbetskraftsutbudet; outnyttjat
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet uppgick i mars till i genomsnitt 21 miljoner timmar per vecka, en minskning med 5,4 miljoner timmar på årsbasis. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 525 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetslösheten
I mars 2022 uppgick antalet arbetslösa, 15-74 år, till 454 000, motsvarande ett arbetslöshetstal på 8,2%. Det är en minskning med 96 000 personer jämfört på årsbasis. Av de arbetslösa hade 152 000 varit arbetslösa i mer än 6 månader. Antalet arbetslösa ungdomar, 15-24 år, uppgick till 161 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 25,6%. Dock var 118 000 av de arbetslösa ungdomarna heltidsstuderande.

Bilmarknaden
Under april nyregistrerades totalt 21 602 personbilar, en ökning med 0,5% jämfört med ett år tidigare. Av dessa levererades 5 319 bilar; 28%, till tjänstebilsmarknaden, vilket är 23% färre än april 2021. Under perioden januari-april har 90 907 personbilar nyregistrerats, en minskning med 18% jämfört med samma period 2021. Totalt har 22 821 bilar levererats på tjänstebilsmarknaden 2022, vilket är en minskning med 33% jämfört med föregående år.

BNP
Sveriges BNP ökade med 1% i mars, jämfört med föregående månad. Under första kvartalet minskade däremot BNP med 0,4%.

Bostäder
Antalet bostadslägenheter uppgick till 5 096 007 vid utgången av 2021. Dessa fördelas på 2 115 329 lägenheter (42%) i småhus, 2 626 837 lägenheter (52%) i flerbostadshus, 272 754 lägenheter (5%) i specialbostäder samt 81 087 (2%) i övriga hus.

Bostäder; priser
Under årets första kvartal steg priserna på småhus med 1% på riksnivå, jämfört med fjärde kvartalet 2021. Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende var nästan 4,1 miljoner kronor. Priset för ett fritidshus sjönk med 4% till drygt 2,7 miljoner kronor och priserna för lantbruk sjönk med 1% till 3,8 miljoner kronor. Priset för hyreshusfastigheter steg däremot med 6% under första kvartalet 2022.

Byggkostnader
Mellan februari och mars steg byggkostnadsindex med 1,5%; entreprenörernas kostnader steg med 1,9% medan byggherrens kostnader minskade med 0,5%. Årsförändringen uppgick till 9,6%.

Finansmarknad; lån
Under mars var tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag 11,1% och tillväxttakten för utlåning till hushåll var 6,8%. Totalt uppgick utlåningen till ca 7 508 miljarder kronor, varav lån till företag stod för 36%; 2 712 miljarder kronor och lån till hushållen stod för 64%; 4 797 miljarder kronor.

Finansmarknad; ränta
Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 1,51% i mars och den rörliga räntan uppgick till 1,54%. För hushållens del uppgick den genomsnittliga räntan för nya bostadslån till 1,58% och den genomsnittliga rörliga räntan uppgick till 1,42%.

Forskning
De statliga anslagen till FoU; Forskning och utveckling, uppgår till 43,5 miljarder kronor under år 2022. Drygt 50% av alla forskningsmedel under året, syftar till att främja allmän vetenskaplig utveckling vid universitet och högskolor, inom främst medicin och hälsovetenskap. Jämfört med fjolåret har anslagen minskat med ca 540 miljoner kronor.

Företagens ekonomi
Under år 2020 bestod svenskt näringsliv av totalt 1 176 000 företag, med 2 869 000 anställda. Företagens totala omsättning var 9 204 miljarder kronor och deras tillgångar var 21 845 miljarder.
Mellan 2019 och 2020 minskade näringslivets företag sitt förädlingsvärde med 2,6% och nettoomsättningen med 3%. Variationen mellan olika branscher var dock stor.
Flygbranschen minskade nettoomsättningen med 51,5% och rörelsemarginalen med 21 procentenheter. Läkemedelsindustrin ökade däremot sin nettoomsättning med 43,4% och hade en hög rörelsemarginal; 28,1%.

Företagens lager
Under första kvartalet 2022 ökade de svenska företagens lager med 17,4 miljarder konor, jämfört med samma kvartal 2021. Ökningen motsvarar en uppgång med 3,4% i volym.
Industriföretagens lager ökade med 4,2 miljarder kronor; motsvarande 1,7% i volym och varuhandelns lager ökade med 13,2 miljarder kronor; motsvarande 4,9% i volym.

Försäljningsvolymen
Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,2% i mars, jämfört med februari. Sällanköpsvaruhandeln minskade med 0,5% medan dagligvaruhandeln, exkl Systembolaget, ökade med 0,3%.

Handelsnetto
Under mars uppgick varuexporten till 182,8 miljarder kronor och varuimporten till 178,1 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 4,7 miljarder kronor i överskott. Under januari-mars 2022 har värdet för varuexporten ökat med 24% och värdet för varuimporten har ökat med 27%. Under perioden uppgick det totala värdet för varuexporten till 475,3 miljarder kronor och för varuimporten uppgick det till 470,2 miljarder. Det ger ett överskott på 5,1 miljarder.

Hushållens boende
Vid utgången av 2021 fanns totalt 4 831 811 hushåll i Sverige, vilket var en ökning med 55 572 hushåll (1,2%) jämfört med ett år tidigare. Totalt 40% av hushållen bor i småhus med äganderätt, 29% bor i flerbostadshus med hyresrätt och 21% bor i flerbostadshus i bostadsrätt.

Hushållskonsumtionen
Under mars 2022 minskade hushållens konsumtion med 0,1% jämfört med februari. Jämfört med föregående år ökade däremot konsumtionen med 3,1% och under första kvartalet 2022, ökade hushållskonsumtionen med 3,8%, jämfört med föregående år.

Inflationstakten
I april 2022 var inflationstakten enligt KPIF; Konsumentprisindex med fast ränta, 6,4%. Det är en uppgång sedan mars, då inflationstakten var 6,1%. Månadsförändringen från mars till april var 0,6%.

Inköpschefsindex; industrisektorn
PMI för industrisektorn sjönk till 55 i april, från 56,8 i mars. Det är den lägsta nivån sedan augusti 2020 och tillväxten i svensk industri tappar ordentligt, mycket på grund av kriget i Ukraina och nedstängningar i den kinesiska ekonomin. Delindex för produktion svarade för det största negativa bidraget i april, följt av leveranstider och sysselsättning. Däremot steg delindex för orderingången. Index för inköpslager är högre än normalt och antyder om fortsatt lageruppbyggnad.

Inköpschefsindex; tjänstesektorn
PMI för tjänstesektorn steg till 68,1 i april, från nedreviderade 62,9 i mars. En robust tjänstekonjunktur framträder, med indexnivåer högre än det historiska genomsnittet på 56,3. Stigande kostnadsökningar och utbudsstörningar har hitintills inte hindrat tjänstesektorn från att expandera. Samtliga delindex steg i april. Störst uppgång kom från affärsvolym, följt av sysselsättning, orderingång och leveranstid. Man kan antyda att det råder ett högt efterfrågetryck.

Lån och kredit
Totalt har 1,4 miljoner invånare i Sverige ett privatlån. Bland unga, 20-29 år, har 4 av 10 ett privatlån på över 100 000 kronor och 13% av alla i åldersgruppen har ett lån som överstiger 250 000 kronor.

Löneutveckling
Genomsnittslönen ökade med 1,9% i februari, jämfört med samma månad ett år tidigare. Samtidigt ökade även konsumentpriserna med 4,5% i februari, vilket innebär att reallönen för en genomsnittlig löntagare minskade med 2,6%.

Konjunkturbarometern
Barometerindikatorn backade något i april, från 110,3 till 109,5. Tillverkningsindustrin och detaljhandeln föll tillbaka, medan övriga sektorer ökade något. Trots rådande osäkerhet i ekonomin, är stämningsläget i näringslivet mycket starkt.

Konkurser
Under april inleddes 419 företagskonkurser, vilket är en minskning med 3% jämfört med fjolåret; då 433 företag gick i konkurs. Dessutom försattes 7 privatpersoner och 29 enskilda näringsverksamheter i konkurs under april 2022.
Under perioden januari-april 2022 har totalt 1 849 företag, 25 privatpersoner och 125 enskilda näringsverksamheter gått i konkurs, en minskning med 7% jämfört med samma period 2021.

Konsumentprisindex
Inflationstakten enligt KPIF; Konsumentprisindex med fast ränta, var 6,1% i mars. Det är en uppgång från februari, då inflationstakten var 4,5%. Månadsförändringen från februari till mars var 1,7%.

Media; morgonpressen
Totalt ökade morgonpressens samlade intäkter, från annonser och läsare, med 3% under årets första kvartal, jämfört med första kvartalet 2021. Annonsintäkterna ökade med 5%; till totalt 644,6 miljoner kronor och konsumentintäkterna växte med 2%; till totalt 1,56 miljarder kronor. Totalt omsatte morgontidningarna 2,2 miljarder under första kvartalet 2022.

Medieinvesteringar
Under april 2022 förmedlades, via Sveriges mediebyråers medlemmar, medieinvesteringar till ett värde av 1,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 23,9% mot fjolåret. Nästan alla kategorier ökade och den kategori som ökade mest var Utomhus/trafikreklam, med en tillväxt om 53,7% jämfört med fjolåret. Detta följt av TV och Radio, som ökade med 31,5% resp 24,5%. För Dagspress kväll och DR/Annonsblad, såg man däremot en minskning med 23,4% resp 15,1%.

Nystartade företag
I april nyregistrerades 5 810 företag på Bolagsverket, en minskning med 5% jämfört med ett år tidigare; då 6 116 företag registrerades. Antalet nya aktiebolag var 4 634; en minskning med 5% och antalet nya handels- och kommanditbolag var 138 resp 19; en minskning med 8,6% resp 13,6%.  Antalet enskilda firmor som nyregistrerades i april uppgick till 1 019 stycken, en minskning med 4,3%.

Orderingången
Industrins totala orderingång ökade med 3,9% i mars jämfört med februari. Både hemma- och exportmarknaden ökade med 3,5% och störst ökning var av industrin för metallvaror, som ökade med 8,3%. På årsbasis ökade den totala orderingången med 6,5%. Orderingången från kund i Sverige ökade med 4% och från kund i utland, ökade orderingången med 8,2%.

Producentprisindex
Mellan februari och mars steg producentprisindex med 5,5%. På exportmarknaden steg priserna med 6,5% och på importmarknaden steg de med 7,7%. Priserna på hemmamarknaden ökade med 4,6%. Jämfört med mars 2021 ökade producentprisindex med 24,5% (19,3% i februari).

Produktionsvärdeindex
I mars var produktionsvärdeindex för det totala näringslivet oförändrat jämfört med februari. Däremot ökade produktionen med 3,2% jämfört med mars föregående år; där industrisektorn ökade 0,8%, tjänstesektorn ökade med 3,9% och byggsektorn ökade med 3,6%.

Tjänsteprisindex
Mellan fjärde kvartalet 2021 och första kvartalet 2022 steg tjänsteprisindex med 2,7%. Jämfört med första kvartalet 2021 har tjänstepriserna stigit med 6,3%. Årsutvecklingen för fjärde kvartalet 2021 var 4,8%.

Varuhandel
Under februari ökade varuexporten med 22% i värde och med 4% i volym, på årsbasis. Varuimporten ökade med 27% i värde och med 5% i volym under samma period. Jämfört med månaden innan, ökade Sveriges varuexport med 7% i värde och med 5% i volym. Samtidigt ökade Sveriges varuimport med 5% i värde och med 3% i volym.

Värdepapper; upplåning
I slutet av mars uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 8 826 miljarder kronor, en minskning med 157 miljarder sedan februari. Minskningen beror främst på nettoförfall och återköp för värdepapper denominerade i dollar. Den årliga tillväxttakten för den totala värdepappersskulden var 4% i mars. Det är en minskning med 2,7 procentenheter jämfört med februari.

Utbildning
Tre av tio personer i befolkningen, 25-64 år, är högutbildade. Den här gruppen bor oftast i storstadskommuner och i residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län. Andra med hög nivå är Lund, Lomma, Uppsala, Umeå, Mölndal och Linköping.

Källor bl a; Handelsbanken, HUI Research, Konjunkturinstitutet, Medlingsinstitutet, Nyföretagarcentrum, SEB, SCB, Svensk Handel, Sveriges Mediebyråer, Tillväxtverket, TU – Medier i Sverige, UC, Vroom.