Ekonomi- och statistiknyheter

Ekonomi- och statistiknyheter

Publicerad
2022-04-26
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Anställda
I februari ökade det totala antalet anställda med 118 000 till 4 555 000, varav 2 252 000 var kvinnor och 2 303 000. Närmare 3 903 000 var fast anställda och 652 000 hade en tidsbegränsad anställning.

Antalet sjukdagar
Under fjärde kvartalet 2021 minskade antalet sjukdagar med 2,25 dagar per anställd, jämfört med fjärde kvartalet 2020. För kvinnor minskade antalet sjukdagar med 0,24 och för män minskade antalet sjukdagar med 0,03.
Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,78 dagar per anställd under fjärde kvartalet 2021, en minskning med 0,07 dagar jämfört med fjärde kvartalet 2020.

Antalet sysselsatta
Totalt fanns 5 101 000 sysselsatta personer, 15-74 år, under februari. Av dessa var 2 391 000 kvinnor och 2 710 000 var män. Sysselsättningsgraden var 67,9%, en ökning med 2 procentenheter. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 64,7% och bland män var den 70,9%.

Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 164,4 miljoner per vecka under februari.

Arbetskraften
Antalet personer i arbetskraften, 15-74 år, uppgick till 5 536 000 under februari. Antalet män var 2 950 000 och antalet kvinnor var 2 586 000.
Det relativa arbetskraftstalet var 73,7%. Hos män var det 77,2% och bland kvinnor var det 70%.

Arbetskraftsutbudet; outnyttjat
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet uppgick i februari till i genomsnitt 21,7 miljoner timmar per vecka, motsvarande 543 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. På årsbasis har det minskat med 4,2 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten
I februari uppgick antalet arbetslösa, 15-74 år, till närmare 435 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,9%. Det är en minskning med 1,8 procentenheter på årsbasis. Av de arbetslösa hade ca 160 000 varit arbetslösa i mer än 6 månader.
Antalet arbetslösa ungdomar, 15-24 år, uppgick till 141 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 24,2%. Dock var 90 000 av de arbetslösa ungdomarna heltidsstuderande.

Betalningsbalansen
Under fjärde kvartalet 2021 uppgick överskottet i bytesbalansen till 68,5 miljarder kronor, vilket är en minskning med 5,2 miljarder kronor jämfört med samma kvartal 2020.

Bilmarknaden
Under mars nyregistrerades 28 397 personbilar, en minskning med 38,7% jämfört med ett år tidigare. Av dessa levererades 7 649; 31%, till tjänstebilsmarknaden, en minskning med 44,2% jämfört med mars 2021.
Under perioden januari-mars har 69 305 personbilar nyregistrerats, en minskning med 23% jämfört med samma period 2021. Totalt har 34 055 bilar levererats på tjänstebilsmarknaden år 2022, vilket är en minskning med 10% jämfört med föregående år.

Bostäder
Under år 2021 ägdes 38 152 fritidshus av utländska ägare, en marginell ökning från 2020. Av det totala beståndet av fritidshus i Kronoberg och Värmland, ägs 38% resp 24% av utländska ägare.

Byggkostnader
Mellan januari och februari steg byggkostnadsindex med 0,9%, där entreprenörernas kostnader steg med 1% och byggherrens kostnader steg med 0,5%. Årsförändringen var 8,2%.

Finansmarknad; lån
Under februari var tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag 8,8% och tillväxttakten för utlåning till hushåll var 6,9%.
Totalt uppgick utlåningen till 7 434 miljarder kronor, varav lån till företag stod för 36%; 2 655 miljarder kronor och lån till hushållen stod för 64%; 4 780 miljarder kronor.

Finansmarknad; ränta
Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 1,6% i februari och den rörliga räntan uppgick till 1,65%.
För hushållens del uppgick den genomsnittliga räntan för nya bostadslån till 1,47% och den genomsnittliga rörliga räntan uppgick till 1,41%.

Företagarindikatorn
I april ökade företagarindikatorn med 2 enheter, från 14 till 16. Andelen företagare som tror på en positiv utveckling den kommande tremånadersperioden stiger till 32%, medan andel som tror på en negativ utveckling är kvar på 16% och andelen som tror på en oförändrad utveckling är nu 49%.

Försäljningsvolymen
Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,1% i februari, jämfört med föregående månad. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 0,2%, medan dagligvaruhandeln, exkl Systembolaget, minskade med 1,1%.

Handelsnetto
Under februari uppgick varuexporten till 150,6 miljarder kronor och varuimporten till 149,6 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1 miljard kronor i överskott.

Hushållens ekonomi
Andelen personer med låg ekonomisk standard i Sverige, var 14,7% under år 2020. En ökning med 0,5 procentenheter sedan år 2014. Under samma period ökade andelen med varaktig låga inkomster, från 8% till 8,8%.

Hushållens sparande
Under det sista kvartalet 2021 uppgick hushållens finansiella nysparande till 175 miljarder kronor. Samtidigt ökade skulderna med 94 miljarder, vilket resulterade i ett finansiellt sparande på 81 miljarder kronor.
För helåret 2021 uppgick nysparandet till 734 miljarder kronor, vilket var 99 miljarder kronor högre än 2020. Under året steg samtidigt skulderna med 333 miljarder kronor, till totalt 5 219 miljarder. Hushållens skulder består till största del av lån, som vid utgången av 2021 hade en årlig tillväxttakt på 6,8%.

Inköpschefsindex; industrisektorn
PMI för industrisektorn sjönk till 58,6 i februari, från nedreviderade 62,2 i januari. Den nedåtgående trenden stärker bilden av en avsvalnande industrikonjunktur. Samtidigt ökar den geopolitiska osäkerheten i och med den ryska invasionen av Ukraina, vilket väntas få negativa effekter på tillväxt och produktionsplaner.
Fyra av fem delindex drog ned PMI i februari, med störst negativt bidrag från orderingång, följt av leveranstider, produktion och lager medan sysselsättningen gick mot strömmen.

Inköpschefsindex; tjänstesektorn
PMI för tjänstesektorn sjönk till 68 i februari, jämfört med 68,6 i januari. Det visar på en robust tjänstekonjunktur. Dock förutspår man att den ryska invasionen av Ukraina kommer ha negativa effekter i det långa loppet.
Delindex för orderingång svarade för den största nedgången, följt av leveranstider och affärsvolym, Delindex för sysselsättning steg till den högsta nivån sedan 2018. Index för leverantörernas insatsvarupriser backade något, till 85,7, vilket dock är en fortsatt hög nivå.

Investeringstakten
Totalt uppgick företagens investeringar till 339,7 miljarder kronor under år 2021, vilket innebär en minskning med 8,5 miljarder kronor (2%) jämfört med 2020. De största investeringarna gjordes i fastighetsbranschen, som stod för 40% av de totala investeringarna under året.

Livslängd
Under år 2021 ökade medellivslängden med 0,53 år för kvinnor, till 84,4 år och med 0,61 år för män, till 81,2 år. Det innebär att medellivslängden är på samma nivå som innan pandemin.

Konjunkturbarometern
Barometerindikatorn steg med 3,2 enheter i februari till 113, från 109,9 i januari. Stämningsläget i ekonomin är därmed betydligt starkare än normalt. Detaljhandelns konfidensindikator utmärkte sig, då den ökade med hela 16,2 enheter.

Konkurser
Under mars inledes 486 företagskonkurser, vilket är en minskning med 17% jämfört med mars ifjol, då 585 företag gick i konkurs. Dessutom försattes 4 privatpersoner och 29 enskilda näringsverksamheter i konkurs under mars 2022.
Under perioden januari-mars 2022 har totalt 1 385 företag, 18 privatpersoner och 96 enskilda näringsverksamheter gått i konkurs. En minskning med 11% jämfört med samma period 2021.

Konsumentprisindex
Inflationstakten enligt KPIF; Konsumentprisindex med fast ränta, var 4,5% i februari. Det är en uppgång från januari då inflationstakten var 3,9%. Månadsförändringar från januari till februari var 0,9%.

Media; intäkter
Morgonpressens annonsintäkter från webben, appar och tryckta tidningar ökade med 4% under helåret 2021, jämfört med ett år tidigare. Annonsering i digitala kanaler ökade med 15% till 853 miljoner kronor, medan annonsintäkter i tryckta tidningar minskade med 1% till 1 992,7 miljoner kronor.
Utvecklingen innebär att digitala kanaler stod för 30% av morgonpressens totala annonsintäkter under 2021.

Miljöräkenskaper
Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen minskade med 10% mellan år 2019 och 2020. Över samma period minskade BNP med 3,3%. Därför minskade även växthusgasintensitet (utsläpp per producerad krona i ekonomin) med 7% under samma period.

Nystartade företag
I mars nyregistrerades totalt 7 522 nya företag på Bolagsverket, en minskning med 4,7% jämfört med ett år tidigare; då 7 895 företag registrerades. Antalet nya aktiebolag var 6 031; en ökning med 1,2% och antalet nya handels- och kommanditbolag var 178 resp 34; en minskning med 2,7,3% resp 10,5%.
Antalet enskilda firmor som nyregistrerades i mars uppgick till 1 279 stycken, en minskning med 22,6% jämfört med mars 2021; då 1 652 registrerades.

Offentligsektor
Kommunsektorn; kommuner och regioner sammanräknat, redovisade ett verksamhetsresultat på 52,1 miljarder kronor för år 2021. Det är en ökning med 0,7 miljarder jämfört med året innan.
Nettokostnaderna uppgick till 959 miljarder kronor, en ökning med 47,2 miljarder kronor eller 5%. Samtidigt ökade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med 47,9 miljarder, vilket bidrog till ett fortsatt starkt verksamhetsresultat, trots nettokostnader.

Producentprisindex
Mellan februari och januari steg producentprisindex med 1,2%. På exportmarknaden steg priserna med 1,7% och på importmarknaden steg de med 2,7%. Priserna på hemmamarknaden ökade med 0,7%. Årstakten för producentprisindex var 19,3% i februari (19,7% i januari).

Restaurangindex
Under fjärde kvartalet 2021 ökade samtliga restaurangkategorier sin omsättning jämfört med fjärde kvartalet 2020. Försäljningsvolymen ökade med 54,9% och högst utfall hade hotellrestauranger (141,4%) och personalrestauranger (96%).

Sociala ersättningar
Under år 2021 minskade antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag med 1,1%. Det totala antalet var 784 651, motsvarande 13,3% av befolkningen i arbetsför ålder.

Tjänstehandeln
Under fjärde kvartalet 2021 stärktes utrikeshandeln med tjänster; tjänsteexporten ökade med 12% och tjänsteimporten med 20%, jämfört med samma kvartal 2021. Det totala värdet av Sveriges tjänsteexport uppgick till 198 miljarder kronor och tjänsteimporten uppgick till 201 miljarder. Det ger ett negativt tjänstenetto på 3 miljarder kronor.

Varuhandel
Under januari ökade varuexporten med 24% i värde och med 5% volym på årsbasis. Varuexporten ökade under samma period med 30% i värde och med 7% i volym.
Jämfört med månaden innan, minskade varuexporten med 4% i värde och 7% i volym. Varuimporten minskade då med 7% i värde och med 11% i volym.

Värdepapper; aktier
Vid utgången av december 2021 uppgick aktieförmögenheten, av svenska börsnoterade aktier på svensk marknadsplats, till 13 482 miljarder kronor. Det är en ökning med 1 832 miljarder kronor (16%) jämfört med utgången av juni.
Totalt fanns 1 033 bolag på svensk marknadsplats, vilket innebär att antalet börsnoterade bolag ökade med 142. Inom hushållssektorn fanns närmare 1,2 miljoner aktieägare per den 31 december 2021, vilket var en minskning med 40 000 sedan början av året.

Värdepapper; upplåning
I slutet av februari uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 8 983 miljarder kronor, en ökning med 56 miljarder kronor sedan januari. Ökningen beror framför allt på ökad upplåning i obligationer i euro och svenska kronor.
Den årliga tillväxttakten för den totala värdepappersskulden var 6,7% i februari, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med januari.

Utbildning; examen
År 2020 tog 71,6%, av alla som påbörjade en utbildning vid yrkeshögskolan, examen. Examensgraden bland kvinnor var 75,8%, jämfört med män, där 66,1% tog examen.

Utbildning; studerande
Under år 2021 ökade andelen behöriga sökanden till yrkeshögskolan med 2%, till 71 100. Däremot minskade andelen antagna som påbörjade studier med 9%, till 32 900. Totalt antal studeranden på yrkeshögskolan var 86 000, vilket är rekord.

Yrken
Det vanligaste yrket i Sverige var undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende, med totalt 129 000 anställda under år 2020. Det näst vanligaste yrket var grundskolelärare, med 100 100 anställda.

Källor bl a; Handelsbanken, HUI Research, Konjunkturinstitutet, Medlingsinstitutet, Nyföretagarcentrum, SEB, SCB, Svensk handel, Sveriges mediebyråer, Tillväxtverket, TU – Medier i Sverige, UC, Vroom.