Ekonomi- och statistiknyheter

Ekonomi- och statistiknyheter

Publicerad
2021-04-27
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Anställda
I februari ökade antalet anställda till 4 435 000, varav 2 170 000 var kvinnor och 2 266 000 var män. Drygt 3 833 000 hade en fast anställning och 602 000 hade en tidsbegränsat anställning.

Antalet sjukdagar
Under fjärde kvartalet 2020 var antalet sjukdagar 2,38 dagar per anställd, en ökning med 0,71 dagar per anställd. Detta jämfört med fjärde kvartalet 2019. Procentuellt var förändringen 42,2%.

Antalet sysselsatta
Det totala antalet sysselsatta, 15-74 år, ökade till 4 949 000 i februari och sysselsättningsgraden uppgick till 65,9%.

Arbetade timmar
Under februari uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 163,9 miljoner per vecka. Det är en ökning från föregående månad.

Arbetskraften
Det totala antalet personer i arbetskraften, 15-74 år, var 5 479 000 och det relativa arbetskraftstalet var 72,9%. Det är en ökning från januari.

Arbetskraftsutbudet; outnyttjat
I februari uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet till i genomsnitt 25,9 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar närmare 648 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden 2020
Under fjolåret var antalet sysselsatta 5 064 000 en minskning med 67 000 personer, jämfört med 2019. Sysselsättningsgraden med minskade med 1,1 procentenheter till 67,2%.
Antalet arbetslösa ökade med 86 000 till 459 000, motsvarande en arbetslöshet på 8,3%; en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med 2019. Ungdomsarbetslösheten ökade med 4 procentenheter till 24%.

Arbetslösheten
Antalet arbetslösa, 15-74 år, uppgick till 531 000 i februari, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,7%. Bland män var antalet arbetslösa 267 000 och bland kvinnor var antalet 263 000.

Befolkning
Under år 2020 ökade antalet beviljade svenska medborgarskap med 25% jämfört med 2019. Totalt sett beviljades 4 495 nytt medborgarskap i Sverige. Under året minskade samtidigt antalet invandringar till Sverige med 29%.
Det höga antalet döda under år 2020 medförde att medellivslängden för män sjönk till 80,6 år och medellivslängden för kvinnor sjönk till 84,3 år.

BNP
Efter andra kvartalets stora ras i BNP, kom en kraftig rekyl uppåt under tredje kvartalet 2020. Det dramatiska åter avslutades desto lugnare, när BNP sjönk marginellt under fjärde kvartalet.

Bytesbalansen
Under fjärde kvartalet 2020 uppgick överskottet i bytesbalansen till 57,4 miljarder kronor, en ökning med 10,7 miljarder jämfört med fjärde kvartalet 2019. Främst bidrog handeln med varor och tjänster till ökningen, medan kapitalavkastning i primärinkomsten motverkar med en minskning.

Faktorprisindex
Mellan januari och februari steg faktorprisindex för flerbostadshus med 0,4%. Årsförändringen för byggkostnaderna var 2,6% i februari (upp från 2% i januari).

Finansmarknad; lån
De icke-finansiella företagens lån, från MFI, hade i februari en årlig tillväxttakt på 2,3%. Tillväxtakten har minskat sedan våren 2020 och är nu den lägsta sedan april 2014. För hushållen var den årliga tillväxttakten 5,8%.
Totalt uppgick lånen till 6 965 miljarder kronor, varav 36% var lån till icke-finansiella företag (2 493 miljarder) och 64% till hushåll (4 473 miljarder).

Finansmarknad; ränta
Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 1,45% i februari och för nya avtal för hushållens bostadslån var räntan 1,35%.

Framtidstron
I mars noterades framtidsindikatorn till 91,2 enheter (-4,1) i partihandeln, 113,9 enheter (-5,6) i e-handeln och 86,6 enheter (+1,1) i butikshandeln. Den samlade handeln är mindre optimistisk för framtiden och hoppet hänger framför allt på att vaccinationen kommer igång ordentligt.

Företagarindikatorn
I mars ökade företagarindikatorn med 1 enhet; från 12 till 13, vilket visar att enmansföretagarna har en avvaktande, men något mer optimistisk inställning de kommande tre månaderna.

Förmögenhet; fonder
Den totala fondförmögenheten uppgick till 5 207 miljarder kronor vid utgången av 2020, vilket är en ökning med 312 miljarder kronor jämfört med utgången av föregående kvartal.
Hushållens nettoinvesteringar uppgick till 6 miljarder kronor och hushållens direktägda fondförmögenhet uppgick till 956 miljarder, vid utgången av år 2020.

Försäljningsvolymen
Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,7% i februari, jämfört med januari. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,2% och dagligvaruhandeln, exkl. Systembolaget, ökade med 0,2%.

Handelsnetto
Under februari uppgick varuexporten till 122,9 miljarder kronor och varuimporten till 115,6 miljarder. Detta ger att handelsnetto på 7,3 miljarder konor.

Hushållens sparande
Under fjärde kvartalet ökade hushållens nettoförmögenhet med 824 miljarder kronor (4,3%) och uppgick vid utgången av kvartalet till 19 778 miljarder kronor. Den största anledningen var stigande aktietillgångar (5,2%). Hushållens nysparande uppgick till 124 miljarder kronor under kvartalet.

Hushållskonsumtionen
I januari ökade hushållens konsumtion med 1,8%, jämfört med en månad innan. På årsbasis minskade konsumtionen med 3,8% och under den senaste tremånadersperioden minskade konsumtionen med 5,4%.

Hälsoräkenskaper
Hälso- och sjukvårdens andel av BNP var 10,9% år 2019. De offentliga myndigheterna finansierade 85% av de totala utgifterna, medan hushållen stod för 14% genom bl a pantientavgifter.

Inflationstakten
I februari var KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) 1,5%. Det är en nedgång från januari, då inflationstakten var 1,7%. Månadsförändringen från januari till februari var 0,3%.

Inköpschefsindex; industrisektorn
Purchasing Managers Index, PMI, sjönk till 61,6 i februari, från uppreviderade 62,5 i januari. Svensk tillverkningsindustri fortsätter uppvisa en hög aktivitetsnivå, även om längre leveranstider kan vara tecken på utbudsbegränsningar.
Index för planerad produktion sjönk marginellt till 72,5, vilket visar på en bred optimism i tillverkningsindustrin.

Inköpschefsindex; tjänstesektorn
Purchasing Managers Index, PMI, ökade till 62,7 i februari, från uppreviderade 59,6 månaden innan. Detta befäster den konjunkturåterhämtning som landets största tjänsteföretag har uppvisat sedan andra halvåret 2020.
Indexet för affärsplanerna steg i februari till 71,6 och är andra månaden i rad delindexet är över 70.

Industrins orderingång
I januari ökade industrins totala orderingång med 0,6%, jämfört med en månad innan. Hemmamarknaden ökade med 0,1% medan exportmarknaden minskade med 0,8%. På årsbasis ökade orderingången med 8,5%.

Inkomster
Andelen personer med varaktigt låg ekonomisk standard i Sverige, har ökat under de senaste åren. År 2019 hade drygt 15% låg ekonomisk standard, varav två tredjedelar hade varaktigt låg ekonomisk standard.

Investeringstakten
Under 2020 minskade investeringstakten hos företagen med 9%, jämfört med 2019. Totalt uppgick investeringarna år 2020 till 348,2 miljarder kronor, en minskning med 35,7 miljarder.

Kapitalplaceringar
Under fjärde kvartalet 2020 steg marknadsvärdet på försäkringsföretagens placeringstillgångar till 5 661 miljarder kronor. Det kan jämföras med 5 489 miljarder vid föregående kvartals slut och 5 354 miljarder vid fjärde kvartalet 2019. Under perioden uppgick branschens nettoinvesteringar till 11 miljarder.

Konjunkturbarometern
Barometerindikatorn steg till 105,3 i mars, från 103,8 i februari. Indikatorn pekar därmed fortsatt på ett något starkare stämningsläge i ekonomin. Ökningen förklaras uteslutande av de starka signalerna från tillverkningsindustrin, medan läget är svagare än normalt i övriga sektorer.

Konkurser
I februari inleddes 504 företagskonkurser, en minskning med 16% jämfört med ifjol (597 företag). Antalet anställda som drabbades var 960 personer, en minskning med 49% i jämförelse med februari 2020 (1 865 personer).
Under januari-februari minskade konkurserna med 15% och antalet drabbade anställda med 47%, jämfört med samma period 2020.

Medieinvesteringar
De totala medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, uppgick till ca 845 miljoner kronor i februari. Det är en minskning med 15% jämfört med februari förra året.
Bortsett från Online video och Sociala medier, backade samtliga kategorier under månaden och Bio har fortfarande ett tapp på 100%.

Nyregistrerade bilar
Under februari nyregistrerades 23 586 personbilar; en ökning med 5% jämfört med ett år tidigare. Samtidigt avregistrerades totalt 21 086 personbilar, vilket betyder att personbilsparken ökade med 2 500 fordon under månaden.
Under perioden januari-februari har totalt 45 062 personbilar nyregistrerats, en ökning med 12% mot föregående år.

Offentlig verksamhet
Kommunsektorn; kommuner och regioner samlat, redovisade ett verksamhetsresultat på 51,5 miljarder kronor för år 2020. Det innebar en förbättring med 39,1 miljarder jämfört med året före. Ökningen förklaras av tillskott från statsbidrag, som betalats ut på grund av pandemin.
Samtidigt redovisar den offentliga förvaltningen ett underskott på det finansiella sparandet år 2020; totalt 152 miljarder kronor. Underskottet motsvarade 3,1% av BNP. Jämförelsevis redovisades ett överskott på 0,6% för år 2019.

Patent
Antalet patentansökningar från svenska företag ökade förra året; från 4 395 år 2019 till 4 426 år 2020. Detta gör Sverige till det mest innovativa landet i EU, sett till antalet patentansökningar per invånare.

Producentprisindex
Från januari till februari steg producentprisindex med 1,5%. På exportmarknaden steg priserna med 2% och på hemmamarknaden steg priserna med 1,1%. Även på importmarknaden steg priserna; 2,3%. Årstakten för producentprisindex var 1,3% i februari (-0,8% i januari).

Produktionsvärdeindex
För det totala näringslivet ökade produktionsvärdeindex med 0,1% i januari, jämfört med december 2020. I industrisektorn ökade produktionsvärdet med 1,1%, medan produktionen inom tjänste- och byggsektorn minskade med 3,5% resp. 4,4%. På årsbasis minskade den totala produktionen med 2,9%.

Restaurangindex
Under fjärde kvartalet 2020 minskade restaurangernas försäljningsvolym med 26,2%, jämfört med motsvarande period 2019. Hotellrestauranger och nöjesrestauranger tappade mest; 65,5% resp. 56,2%.

Sociala ersättningar
Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag var under år 2020 totalt 790 242 personer, en ökning med 6% mot föregående år. Antalet motsvarar 13,4% av befolkningen i arbetsför ålder. Lägst andel fanns i Stockholmskommunerna Danderyd och Täby, medan högst andel fanns i Ljusnarbergs och Perstorps kommuner, i Örebro respektive Skåne län.

Socialt skydd
År 2019 ökade de totala utgifterna för socialt skydd med 29,8 miljarder kronor, jämfört med år 2018. Däremot minskade utgifterna, som andel av BNP, minskade från 28,2% år 2018 till 27,2% år 2019.
I det sociala skyddet ingår ersättningar som exempelvis pensioner och arbetslöshetsersättning, samt förmåner som sjukvård, barnomsorg och boende för asylsökande.

Statsskuld
Den marknadsvärderade statsskulden steg med 216 miljarder kronor under år 2020 och vid utgången av året uppgick skulden till 2 217 miljarder. Skulden steg till följd av de krisåtgärder som staten dittills genomfört under pandemin.
Hushållen har under pandemin sparat mer än tidigare år och deras finansiella tillgångar ökade med 120 miljarder kronor, samtidigt som skulderna ökade med 85 miljarder. Under helåret sparade hushållen 305 miljarder kronor.

Utrikeshandel; Tjänster
Efter två kvartal med stora minskningar på många tjänsteslag återhämtar sig exporten och importen av tjänster något i fjärde kvartalet 2020. Undantaget är resor och reserelaterade tjänster, som fortsatt är starkt påverkade av corona-pandemin.
Värdet av Sveriges tjänsteexport uppgick till 176 miljarder kronor och tjänsteimporten uppgick till 168 miljarder kronor. Det ger ett positivt netto på 8 miljarder kronor.

Värdepapper; aktier
Vid utgången av år 2020 uppgick aktieförmögenheten, av svenska börsnoterade aktier på svensk marknadsplats, till 9 619 miljarder kronor. Det är en ökning med 1 751 miljarder kronor, jämfört med halvårsskiftet 2020. Antalet aktieägare inom hushållssektorn ökade med 80 000 under året.

Värdepapper; upplåning
Den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersupplåningen uppgick till 8 442 miljarder kronor i slutet av februari. Detta är en ökning med 61 miljarder sedan föregående månad. Ökningen är jämnt fördelad mellan obligationer och penningmarknadsinstrument.

Utbildning
Antalet sökande till yrkeshögskolan ökade med 31% (totalt ca 69 000 ansökningar) under år 2020. Antalet som påbörjat studier var 35 800, en ökning med 26% och det totala antalet studerande på yrkeshögskolan uppgick till 77 900.

Utsläpp
Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen uppgick till 55,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019. Det motsvarar en minskning med 2,8% sedan 2018 och mellan 2008-2019 har utsläppen minskat med 20%. Under samma period har BNP vuxit med 22%.

Yrken
Under år 2019 var undersköterska inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden det vanligaste yrket i riket, för anställda mellan 16-44 år. Det var även det vanligaste yrket för kvinnor. Det vanligaste yrket för män var lager- och terminalpersonal, vilket dessutom var det femte vanligaste yrket totalt.

Källor bl a; Grafiska företagen, HUI Research, Konjunkturinstitutet, SCB, SEB, Svensk Handel, Sveriges Mediebyråer, Tillväxtverket, TU – Medier i Sverige.