Ekonomi & Statistik i SM3/2020

Ekonomi & Statistik i SM3/2020

Publicerad
2020-04-27
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Anställda
Under februari 2020 uppgick det totala antalet anställda till 4 610 000 personer, varav 3 344 000 var fast anställda och 716 000 var tidsbegränsat anställda.

Anställning
Tidsbegränsade anställningar är vanligare bland kvinnor, unga personer, utrikes födda och bland personer med endast förgymnasial utbildning. Den bransch som hade högst andel tidsbegränsat anställda under år 2019 var Hotell och restaurangbranschen, med 42,2% av de anställda.
Under år 2019 hade totalt 766 000 personer en tidsbegränsad anställning, vilket motsvarar var sjätte anställd eller 16,6% av alla anställda.

Antalet sysselsatta
I februari 2020 var uppgick antalet sysselsatta, i åldern 15-74 år, till 5 077 000. Sysselsättningsgraden (andelen av befolkningen som räknas i kategorin) uppgick till 67,4%.

Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari 2020 till i genomsnitt 168,4 miljoner timmar per vecka.

Arbetskostnader
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 132,2 för arbetare och 136,1 för tjänstemän i december 2019. Arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän ökade med 2% respektive 2,3%, jämfört med samma månad år 2018.

Arbetskraften
I februari 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften, i åldern 15-74 år, till 5 531 000. Det är en ökning med 104 000 personer jämfört med februari 2019. Det relativa arbetskraftstalet (andelen av befolkningen som ingår i kategorin) var 73,4%, en ökning med 1 procentenhet.

Arbetskraftsutbudet; outnyttjat
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet uppgick i februari 2020 till i genomsnitt 20,4 miljoner timmar per vecka, motsvarande 510 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Totalt en ökning med 2,6 miljoner timmar jämfört med februari 2019.

Arbetslösheten
Det totala antalet arbetslösa, i åldern 15-74 år, uppgick i februari till 454 000, en ökning med 57 000 personer jämfört med februari 2019. Arbetslöshetstalet (den andel av befolkningen som räknas i kategorin) var 8,2%, vilket är en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med februari 2019.
Antalet arbetslösa ungdomar, i ålder 15-24 år, uppgick till 140 000 personer, en minskning med 3 000 jämfört med februari 2019. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 22,7%. Av de arbetslösa ungdomarna var däremot 101 000 heltidsstuderande.

Befolkning
Under år 2019 ökade befolkningen i mer än hälften av Sveriges drygt 2 000 statistiska tätorter. Samtidigt minskade folkmängden i nästan 900 tätorter. Knappt 50 orter hade en oförändrad folkmängd vid slutet av år 2019.

BNP
Den svenska ekonomin utvecklades svagt under fjärde kvartalet 2019; BNP ökade med 0,2%. Exporten sjönk kraftigt och var en del av ekonomin som höll tillbaka tillväxten mest. Samtidigt steg hushållskonsumtionen, som drogs upp av ökade bilinköp.

Byggkostnaderna
Faktorprisindex för flerbostadshus sjönk med 0,2% mellan januari och februari 2020. Jämfört med februari 2019 har faktorpriserna stigit med 2,5%.

Börs; aktier
Den totala förmögenheten av aktier, noterade på svenska marknadsplatser, ökade med 12% under andra halvåret 2019. Den totala aktieförmögenheten uppgick till 8 233 miljarder kronor vid utgången av år 2019, jämfört med utgången av första halvåret 2019.

Försäljningsvolymen
I februari 2020 ökade försäljningsvolymen med totalt 2,8%, jämfört med februari 2019. Dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, ökade med 2,2% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,7%.

Handelsnetto
Varuexporten uppgick under februari 2020 till 127 miljarder kronor och varuimporten uppgick till 113,8 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 13,2 miljarder kronor. Varuexporten och varuimporten ökade med 4% respektive minskade med 3% jämfört med februari 2019.

Handelsbalansen
Totalt uppgick överskottet i bytesbalansen till 38,8 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2019, vilket är en ökning med 12,6 miljarder jämfört med motsvarande period 2018. Bytesbalansen uppgick till 3,9% av landets BNP under fjärde kvartalet 2019.

Hushållskonsumtionen
Totalt ökade hushållens konsumtion med 2,3% i februari 2020, jämfört med motsvarande månad 2019. Jämfört med januari 2020 ökade konsumtionen med 0,4%.

Inflationstakten
I mars 2020 var inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) 0,6%. Det är en lägre inflationstakt jämfört med månaden innan, då den var 1%. Månadsförändringen från januari till februari var -0,2%.

Inköpschefsindex; industrisektorn
PMI (Purchasing Managers Index) föll i mars 2020 med 9,5 indexenheter till 43,5, från 53,7 i februari. Detta är den största måntliga nedgången i indexets ca 25-åriga historia.
Indexet för tillverkningsindustrins produktionsplaner föll till 33,8 i mars från 60,1 i februari, vilket är den lägsta nivån sedan årsskiftet 2008/2009.

Inköpschefsindex; tjänstesektorn
PMI (Purchasing Managers Index) för den privata tjänstesektorn föll till 46,9 i mars 2020, från 56,4 i februari. Detta är den största måntliga nedgången i indexets 15-åriga historia och den lägsta nivån sedan år 2012.
Indexet för tjänsteföretagens affärsplaner sjönk till 38 i mars från 64,4 i februari, något som tyder på påtagligt mörkare konjunkturutsikter framöver.

Kommuner; bokslut
Kommunsektorn; kommuner och region sammanräknat, redovisade ett samlat verksamhetsresultat på 12,6 miljarder kronor för år 2019. Det innebär en ökning med 4 miljarder jämfört med år 2018.

Konjunkturbarometern
Barometerindikatorn föll med drygt sex enheter; från 98,7 i februari till 92,4 i mars. Indikatorn befinner sig på sin lägsta nivå sedan maj 2013 och stämningsläget i den svenska ekonomin är svagt. Nedgången förklaras främst av dystrare signaler från såväl tjänstesektorn som hushållen.

Konkurser
I mars 2020 försattes 655 bolag i konkurs, vilket är den högsta siffran för månaden på 10 år och en ökning med 8% jämfört med mars 2019 (533 bolag). Antalet anställda som berördes av konkurserna i mars 2020 var 3 100 personer, en ökning med 86% jämfört med motsvarande månad 2019.
Under perioden januari-mars 2020 har totalt 1 686 aktiebolag försatts i konkurs, en ökning med 13% på årsbasis.

Lån; företag
Den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag var 3,9% i februari 2020, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med januari 2020. Totalt uppgick lånen till 2 438 miljarder kronor under månaden. Totalt var 812 miljarder kronor utlånade med flerbostadshus som säkerhet och företagens blancolån uppgick till 433 miljarder kronor.

Lån; hushåll
I februari 2020 hade hushållens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 5,2%, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående månad.
Totalt uppgick hushållens lån till 4 237 miljarder kronor i februari 2020, vilket är en ökning med 13 miljarder kronor jämfört med januari 2020 och en ökning med 208 miljarder jämfört med februari 2019.

Medieinvesteringar
Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 6,2% under mars 2020, jämfört med mars 2019. Den mediekategori som backade mest var Bio, med en negativ tillväxt om 61,6%.
Däremot var det fyra mediekategorier som uppvisade positiv tillväxt; Radio, Utomhus/trafikreklam, Online Video samt TV. Kategorin Radio var den som ökade mest, med en tillväxt om 27,3%. Totalt förmedlades medieinvesteringar för drygt 1,2 miljarder kronor i mars 2020.

Nyregistrerade bilar
I mars 2020 nyregistrerades totalt 28 535 personbilar, vilket är en minskning med 8,2% jämfört med mars 2019. Under månaden avregistrerades samtidigt 28 132 personbilar, vilket betyder att den totala personbilsparken ökade med 403 fordon.
Under perioden januari-mars 2020 har antalet nyregistrerade personbilar minskat med 9,4% jämfört med samma period 2019.

Nystartade företag
Under helåret 2019 startades totalt 66 892 nya företag, en marginell ökning från år 2018 då 66 750 företag startades.

Offentliga finanser
År 2019 uppgick den offentliga förvaltningens finansiella sparande till 25 miljarder kronor och den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld till 1 754 miljarder kronor. Jämfört med år 2018 försvagades den offentliga förvaltningens finanser med 13 miljarder kronor.

Obligationer
Den totala svenska skuldstocken för obligationer uppgick till 6 829 miljarder kronor under februari 2020, en ökning med 53 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Ökningen är jämnt fördelad mellan obligationer denominerade i kronor och utländsk valuta.

Orderingången
Under februari 2020 ökade industrins totala orderingång med 1,2%, jämfört med månaden innan. Jämfört med februari 2019 ökade orderingången med 5,9%.

Produktionen
I februari 2020 ökade produktionsvärdeindex, för det totala näringslivet, med 0,6%, jämfört med februari 2019. Jämfört med januari 2020 minskade produktionen med 0,3%.

Sjukdagar
Antalet sjukdagar per anställd minskade med 0,7% under fjärde kvartalet 2019, jämfört med fjärde kvartalet 2018. Totalt utbetalades sjuklön för i genomsnitt 1,35 dagar per anställd under fjärde kvartalet 2019 och ca 90% av sjukfallen varade upp till en vecka.

Stilindex
Under mars 2020 minskade försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel med 38,8% jämfört med mars 2019. Skoförsäljningen minskade med hela 47,1% under mars 2020.

Social ersättning
Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 4,3% år 2019. Det totala antalet var 741 979, vilket motsvarar 12,7% av befolkningen i arbetsför ålder. Andelen var lägst i pendlingskommuner nära en storstad och högst i landsbygdskommuner; 9,5% respektive 16,1%.

Sparande
Under fjärde kvartalet 2019 uppgick hushållens finansiella sparande till 20 miljarder kronor, vilket är det högsta sparandet för ett fjärde kvartal på sex år. Totalt ökade hushållens finansiella förmögenhet med 284 miljarder kronor.
För helåret 2019 sparade hushållens totalt 248 miljarder kronor, vilket är det högsta sparandet någonsin för ett helår. I genomsnitt har hushållen sparat 126 miljarder kronor per år, sedan år 1996.

Utbildning
Antalet behöriga sökande till yrkeshögskolan ökade med 22% under år 2019, jämfört med år 2018. Antalet antagna som påbörjade studier ökade också med 22%. Totalt fanns 63 200 studerande vid yrkeshögskolan år 2019.

Yrken
Det vanligaste yrket i Sverige var under år 2018 undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. Vilket även var det vanligaste yrket bland kvinnor. Det vanligaste yrket bland män var lager- och terminalpersonal.