Ekonomi och statistik/SM619

Ekonomi och statistik/SM619

Publicerad
2019-09-30
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Antalet anställda
I augusti uppgick antalet anställda till 4 660 000 personer, varav antalet fast anställda uppgick till 3 854 000. Det totala antalet tidsbegränsat anställda uppgick till drygt 806 000 personer, vilket är en minskning med 34 000 jämfört med augusti 2018.
Jämfört med närliggande månader är det små förändringar av antalet fast anställda och en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Antalet sysselsatta
I augusti uppgick antalet sysselsatta, i åldern 15-74 år, till 5 129 000 och sysselsättningsgraden var 68,3%. Detta visar på en minskning med 0,9% enheter, jämfört med augusti 2018.

Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti till i genomsnitt 134 miljoner per vecka.

Arbetskraften
Antalet personer i arbetskraften, i åldern 15-74 år, uppgick till 5 522 000 i augusti. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,5%. Könsuppdelat var arbetskraftstalet 75,4% för män och 71,5% för kvinnor.

Arbetskrafts-
kostnaderna

I juni var arbetskraftskostnadsindex för den privata sektorn 131,5 för arbetare och 134,3 för tjänstemän. Sedan juni 2018 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,1% för arbetare, respektive 2,4% för tjänstemän.

Arbetskraftsutbudet;
Outnyttjat

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet, som i augusti 2019 uppgick till i genomsnitt 18,2 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 455 000 heltidsarbeten, med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden;
Andra kvartalet

Under det andra kvartalet 2019 ökade antalet anställda med 1,9%, till totalt 4 909 426 anställda, jämfört med samma kvartal året innan. Lönesumman uppgick till 487 miljarder kronor, en ökning med 3,8% och antalet lediga jobb var 136 700 under kvartalet, en ökning med 2,4%.

Arbetslösheten
I augusti uppgick antalet arbetslösa, i åldern 15-74 år, till 393 000. Detta är en ökning med 56 000 jämfört med augusti 2018. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,1% och har därmed ökat med 1 procentenhet jämfört med samma månad 2018.
Bland ungdomar, i åldern 15-24 år, var antalet arbetslösa 115 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 18,2%. Av de arbetslösa ungdomarna var däremot 18 000 personer heltidsstuderande.

BNP
Sveriges tillväxt under andra kvartalet var 0,1%, jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet 2018 steg BNP med 1%. Främst var det hushållens konsumtion som förklarade uppgången.

Bostäder
Ungefär 24 650 bostadslägenheter började byggas under första halvåret 2019, vilket är en minskning med 12% jämfört med samma period 2018, då 27 966 lägenheter påbörjades.

Befolkningsmängden
Vid halvårsskiftet var Sveriges befolkningsmängd 10 281 189 personer. Det är en ökning med 51 004 personer sedan årsskiftet 2018-2019, men den är den lägsta folkökningen för första halvåret sedan år 2015.
Under halvåret föddes 58 596 barn, vilket var 436 barn färre än under motsvarande period 2018. Under perioden avled 44 857 personer, vilket var 3 176 personer färre än motsvarande period 2018.

Bytesbalansen
Under andra kvartalet visade bytesbalansen ett överskott på 37 miljarder kronor. Jämförelsevis visade motsvarande kvartal 2018 ett överskott på 0,8 miljarder kronor.

Elpriser
Mellan juni och juli steg priserna för elektricitet på alla marknader; hemma-, import- och exportmarknaden. Störst månadsförändring var det på exportmarknaden, där priserna steg med 40%. På hemma- och importmarknaden steg elpriserna steg med 18,9% respektive 15,9%.
Dessutom sjönk priserna på råolja för andra månaden i rad. I juli var nedgången 4,9% jämfört med juni, då nedgången var 3,1%.

Försäljningsvolymen
I juli ökade försäljningsvolymen för detaljhandeln med 4,3%, jämfört med motsvarande månad 2018. Dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, minskade med 0,4%, medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,9%.

Förmögenhet; aktier
Den totala aktieförmögenheten uppgick vid utgången av första halvåret till 7 377 miljarder kronor, en ökning med 17% sedan utgången av 2018. Aktieförmögenheten nådde en ny rekordnivå, likväl som att antalet noterade bolag på svensk marknadsplats också gjorde det; 878 aktiebolag.

Förmögenhet; fonder
Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av andra kvartalet till 4 401 miljarder kronor. Det är en ökning med 186 miljarder jämfört med utgången av första kvartalet. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrar med 28 miljarder kronor, av ökningen av den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder.

Företagens lager
Under andra kvartalet minskade företagens lager med 3,6 miljarder kronor, jämfört med första kvartalet. Minskningen motsvarar en nedgång med 0,7% i volym.
Industrins totala lager ökade med 1,8 miljarder kronor, medan varuhandelns lager minskade med 5,3 miljarder kronor. Partihandeln påvisade störst nedgång, där deras lager minskade med 2,8 miljarder.

Handelsnetto
Varuexporten uppgick under juli 2019 till 122,8 miljarder kronor och varuimporten till 116,1 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 6,7 miljarder kronor.

Hushållens lån
I juli hade hushållens lån från MFI, monetära finansinstitut, en årlig tillväxttakt på 4,9%. Det innebär att tillväxttakten är oförändrad jämfört med juni.

Hushållskonsumtionen
I juli ökade hushållens konsumtion med 2,8%, jämfört med motsvarande månad 2018. Under den senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 1,1%, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Enligt konsumtionsdeflatorn ökade priserna med 1,7% under juli 2019.

Hushållssparande
Nysparandet hos hushållen, i finansiella tillgångar var under andra kvartalet 145 miljarder kronor, medan skulderna ökade med 62 miljarder kronor. Det gav ett finansiellt sparande på 83 miljarder kronor.

Import och export
Under perioden januari-juni ökade den svenska varuexporten med 8% i löpande priser, jämfört med samma period 2018. För varuimporten var ökningen 2%. I volym, värde i fasta priser, ökade exporten med 3%, medan importen minskade med 1%.

Inflationstakten
I augusti var inflationstakten enligt KPIF 1,3% (1,5% i juli). KPIF sjönk med 0,4% från juli till augusti. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 1,4% i augusti, vilket är en minskning sedan juli, då den var 1,7%.

Investeringar
Näringslivet investerade 92,1 miljarder kronor andra kvartalet 2019. De största investeringarna gjordes i fastighetsbranschen, som stod för 38 procent av de totala investeringarna. Industribranschen stod för 20 procent av investeringarna under andra kvartalet.

Kapacitetsutnyttjande
Industrins kapacitetsutnyttjande förblev oförändrat det andra kvartalet, jämfört med första kvartalet. Utnyttjandegraden var 90,8%.

Kronan
Genomsnittskursen för en euro under andra kvartalet 2019 var 10,62 kronor, jämfört med 10,42 kronor under första kvartalet. Kronan försvagades även mot den amerikanska dollarn, med en genomsnittskurs på 9,45 kronor jämfört med 9,17 kronor under första kvartalet.

Livförsäkringsföretagen
De totala tillgångarna hos livförsäkringsföretagen värderades vid utgången av år 2018 till 3 998 miljarder kronor, vilket är en minskning med 55 miljarder kronor jämfört med år 2017.

Medieinvesteringarna backar
Under augusti förmedlades medieinvesteringar, via Sveriges Mediebyråers medlemmar, till ett totalt värde av nästan 930 miljoner kronor. Det är 12,1% mindre än augusti 2018. Även om samtliga mediekategorier visade negativ tillväxt, var det fackpress som hade det tuffast, vilken backade med 42,9%.

Nyregistrerade bilar
I augusti nyregistrerades 30 493 personbilar, en ökning 18,4% jämfört med augusti 2018. Drygt 65% av personbilarna registrerades av företag och organisationer, varav bildetaljhandeln svarade för 31% av den totala nyregistreringen. Under perioden januari-augusti har nyregistrerade personbilar minskat med 15,6%.

Orderingången
Industrins totala orderingång ökade med 0,4% i juli, jämfört med månaden innan. Jämfört med juli föregående år minskade orderingången med 2,2%.
Under perioden januari-juni har orderingången för grafisk produktion sjunkit med 9,7% på både hemma- och exportmarknaden. Under samma period sjönk även orderingången på massa-, pappers- och pappersvaruindustrin med 6,6%, på samma marknader.

Portföljtillgångar
Under andra halvåret 2018 minska det svenska innehavet i utländska portföljtillgångar. Det totala innehavet vid utgången av år 2018 uppgick till 5 148 miljarder kronor, vilket är en minskning med 8,3% jämfört med utgången av första halvåret 2018.

Produktionsvärdet
I juli ökade produktionsvärdeindex för det totala näringslivet med 0,7%, jämfört med juni. Jämfört med juli 2018 ökade produktionsvärdeindex med 2,3%.

Restaurang-försäljningen
Under årets andra kvartal minskade Sveriges restauranger sin försäljningsvolym med 0,4%, jämfört med motsvarande period förra året. Främst var det personalrestauranger och trafiknära restauranger som minskade mest; -13,7% respektive -7%.
Nöjesrestauranger och snabbmatsrestauranger ökade däremot sin försäljningsvolym med 16,3% respektive 3,4%.

Räntebärande värdepapper
Den svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick till totalt 7 770 miljarder kronor i slutet av juli. Det är en ökning med 94 miljarder sedan slutet av juni.

Småhuspriser
På riksnivå steg småhuspriserna med nästan 3% under tremånadersperioden juni-augusti, jämfört med perioden mars-maj. Även jämfört med samma period 2018 har priserna stigit med 3%. Under tremånadersperioden juni-augusti 2019 var det genomsnittliga priset för ett småhus drygt 3 miljoner kronor.
Totalt sett har det redovisats stigande priser i 20 av Sveriges 21 län. Det enda län där priserna inte steg var Blekinge, som hade oförändrade priser.

Utsläpp
Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade med 1,6% under årets första kvartal, jämfört med samma period 2018. Det är främst ett resultat av utsläppsminskningar från försörjning av el, gas, värme och kyla samt från transportindustrin. Samtidigt visar BNP på en ökning med 2,1% gällande första kvartalet 2019.