Ekonomi och fakta

Ekonomi och fakta

Publicerad
2019-03-13
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

70 000 unga får rösta
I vårens Europaparlamentsval är det 489 000 unga som får rösta för första gången i ett val till Europaparlamentet. Av dem är det 70 000 som inte hade möjlighet att rösta i höstens val. Totalt är det 7,3 miljoner svenska medborgare folkbokförda i Sverige, som får rösta i Europaparlamentsvalet.

Anställda
I december 2018 uppgick antalet anställda till 4 598 000, vilket är en ökning med 92 000 jämfört med december 2017. Antalet med tillsvidareanställning ökade under samma period med 120 000 personer till 3 890 000.

Antalet sysselsatta
I december uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 2018 till 5 099 000, vilket är en ökning med 94 000 jämfört med december 2017. Sysselsättningsgraden ökade med 0,8 procentenheter.

Arbetade timmar
I genomsnitt uppgick antalet arbetade timmar i december 2018 till 148,1 miljoner per vecka, vilket motsvarar en ökning med 2,6% jämfört med samma period 2017.

Arbetskraften
Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick i december 2018 till 5 426 000, en ökning med 100 000 jämfört med motsvarande månad 2017.

Arbetskraftskostnader
Det preliminära arbetskraftskostnadsindexet för den privata sektorn har för november 2018 beräknats till 128,2 för arbetare och 132,7 för tjänstemän. Sedan november 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,3% för arbetare, respektive 3,1% för tjänstemän.

Arbetslösheten
Antalet arbetslösa personer i åldern 15-74 år uppgick i december 2018 till 327 000 och motsvarar ett arbetslöshetstal på 6%. För ungdomar i åldern 15-24 år var antalet arbetslösa 80 000, motsvarande ett arbetslöshetstal på 14%. Av de arbetslösa ungdomarna var dock 44 000 heltidsstuderande.

Arbetslösheten år 2018
Under 2018 var i genomsnitt ca 5 113 000 i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 91 000 jämfört med 2017. Antalet arbetslösa uppgick till 344 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,3%, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. Ungdomsarbetslösheten minskade för fjärde året i följd.

Byggkostnaderna
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,7% mellan december 2018 och januari 2019. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,7%.

Byggmaterialindex
Enligt byggmaterialindex minskade försäljningen i byggmaterialhandeln med 2,6% under december 2018, jämfört med december 2017. För helåret 2018 ökade däremot byggmaterialhandeln med 2,8%.

Folkmängden
Vid utgången av 2018 var Sveriges folkmängd 10 230 185 personer. Det var en folkökning med 109 943 personer fördelat på 50 167 kvinnor och 59 776 män, men en minskning med 12,1% eller 15 146 personer jämfört med folkökningen året innan. Befolkningen i Sverige ökade av två anledningar. Dels föddes fler personer än det dog, 22% av folkökningen, och dels invandrade fler personer än det utvandrade, 78% av folkökningen.

Fondförmögenheten
Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av december 2018 till 3 797 miljarder kronor. Det är en minskning med 310 miljarder jämfört med föregående kvartal. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrar med 80 miljarder kronor till minskningen av den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder.

Företagens lager
Svenska företags lager ökade med 2,5 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2018. Ökningen motsvarar en uppgång med 0,5% i volym.

Företagen blir mer internationella
Totalt sett har andelen små och medelstora företag, som är internationella, ökat med 4% mellan åren 2014 och 2017. Ökningen beror främst på att fler företag importerar, medan andelen som exporterar i princip är oförändrad.

Handelsnettot
Varuexporten uppgick under januari 2019 till 125,4 miljarder kronor och varuimporten till 124,2 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1,2 miljarder kronor.

Hushållen lånar mindre
Hushållens finansiella sparande var negativt och uppgick till 4 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2018, vilket var lägre än motsvarande kvartal 2017. Stockholmsbörsen sjönk under kvartalet och hushållen nettosålde aktiefonder för 9 miljarder. Hushållens årliga låneökningstakt avtog och uppgick till 5,2%.

Hushållens standard
De svenska hushållens ekonomiska standard fortsätter att öka, dock i lägre takt än vad som varit fallet de senaste åren. År 2017 var medianbeloppet för den ekonomiska standarden 248 400 kronor. Det är en ökning med 0,7% sedan år 2016, med hänsyn tagen till inflation. Sedan 2011 har den ekonomiska standarden ökat med 13%.

Hushållskonsumtion
I december 2018 minskade hushållskonsumtionen med 1%, jämfört med december året innan. Däremot ökade hushållskonsumtionen med 0,2% under fjärde kvartalet 2018, jämfört med motsvarande period 2017.

Industrins orderingång
Den totala orderingången för industrin ökade med 3,1% i december 2018 jämfört med november. Jämfört med december föregående år ökade orderingången med 2,4%.

Inflationstakten
I januari var inflationstakten enligt KPIF 2,0% (2,2% i december 2018). KPIF sjönk med 1,0% från december till januari. Inflationstakten enligt måttet KPI var 1,9% i januari (2,0% i december).

Konjunkturbarometern
Barometerindikatorn steg marginellt i februari, till 102,4 från 102,0 i januari. Indikatorn pekar fortsatt på ett något starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. Att indikatorn överstiger det historiska genomsnittet förklaras dock i det närmaste helt av de fortsatt starka signalerna från tillverkningsindustrin.

Konjunkturen stabiliseras
Mycket talar för att högkonjunkturen kulminerades under första halvåret 2018 Ekonomin är nu på väg in i en avmattningsfas, även om högkonjunkturen kommer att bestå under de närmaste två åren.
Investeringarna, som har bidragit till efterfrågetillväxten, minskar nu något år 2019 och arbetsmarknaden är fortsatt stark, även om sysselsättningen ökar långsammare framöver. Löner i näringsliv och ekonomin i sin helhet stiger något snabbare.
Riksbanken påbörjar räntehöjningar i början av år 2019. Detta framgår av Konjunkturinstitutets prognos.

Konkursstatistik
Det totala antalet företagskonkurser ökade med 5% under januari i år, jämfört med januari 2018. Branschuppdelat ökade konkurserna i detaljhandeln och partihandeln med 5% respektive 3%. Störst förändring på länsnivå syns i Västerbottens län samt Södermanlands län, där konkurserna ökat med 267% respektive 180%.

Kapacitetsutnyttjandet
Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,6 procentenheter under det fjärde kvartalet 2018 jämfört med det tredje kvartalet 2018.

Kvällspress överraskar
Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade
under årets första månad med 2,6%, jämfört med samma period föregående
år. Trots detta kan januari 2019 ses som stark, då nivån är en av de högsta för
månaden någonsin.
Månadens stora vinnare blev Dagspress kväll, som ökade med 13,8%. Under januari uppvisade flertalet Digitala kanaler positiv tillväxt och står nu för nästan 40% av de totala medieköpen, vilket är den högsta noteringen i Mediebyråbarometerns historia. Totalt förmedlades under januari nästan 1,2 miljarder kronor.

Lägenheter som påbörjats
Preliminär statistik visar att det påbörjades nybyggnation av ca 53 000 lägenheter under 2018. Det är 16% färre lägenheter jämfört med 2017 då 62 879 lägenheter började byggas.

Nyföretagande
Under tredje kvartalet 2018 startades 16 317 företag i Sverige. Det är en minskning med 2%, jämfört med samma period år 2017, då 16 720 företag startades.

Nyregistrerade bilar
Under januari nyregistrerades 21 117 personbilar, vilket är en minskning med 11,3% jämfört med samma månad 2018. Under samma månad avregistrerades 25 326 personbilar, vilket betyder att personbilsparken minskade med 4 209 fordon.

Portföljinvesteringar
Vid utgången av första halvåret 2018 uppgick det svenska innehavet av utländska portföljtillgångar till 5 615 miljarder kronor. Det är en ökning med 395 miljarder kronor jämfört med december 2017.

Producentprisindex
Mellan november och december förra året sjönk producentprisindex med 0,6%. Under samma period sjönk priserna på både import- och exportmarknaden med 2,4% respektive 1,3%. På hemmamarknaden sjönk priserna med 0,1%.
På årsbasis har däremot producentprisindex ökat med 5,6% och priserna på import- och exportmarknaden har ökat med 4,2% respektive 6%.

Produktionsvärdeindex
I december 2018 ökade produktionsvärdeindex, för det totala näringslivet, med 4,6%, jämfört med december föregående år. Jämfört med november månad ökade produktionen med 0,9%.

Skattekraften
I Sverige uppgick skattekraften, som bygger på den beskattningsbara förvärvsinkomsten och folkmängden, för år 2017 till 215 492 kronor per invånare. En ökning med 3,2% mot föregående år.

Skattesatsen
I genomsnitt har den kommunala skattesatsen höjts med 7 öre för året 2019 och rikssnittet uppgår nu till 32,19%. Den totala kommunala skattesatsen består av två delar, kommunal skattesats och landstingsskattesats. Landstingsskattesatsen höjs med 0,10 procentenheter medan den kommunala skattesatsen minskar något.

Skogen dominerar
Sveriges yta täcks till 69% av skog. Bebyggd mark utgör endast 3%. Sverige är också rikt på myrar och våtmarker, och andelen öppen myr är med 7% större än den samlade andelen jordbruksmark.

Småhuspriser
Under tremånadersperioden november 2018 – januari 2019 var småhuspriserna oförändrade, jämfört med den föregående perioden augusti – oktober 2018. På årsbasis, denna tremånadersperiod jämfört med motsvarande period ett år tidigare, var priserna oförändrade.

Stilindex
Enligt Stilindex från Svensk Handel Stil minskade den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel med 3,8% i december 2018, jämfört med samma månad 2017. För helåret 2018 minskade försäljningen av kläder med 2,8% och av skor med 3,4%.

Sysselsatta inom bilindustrin
Det fjärde kvartalet 2018 ökade antalet anställda med 2,6% jämfört med samma kvartal året innan. Lönesumman ökade med 4,3% och antalet lediga jobb ökade med 2,2%.

Tjänstepriser
Tjänsteprisindex steg med 0,2% från tredje till fjärde kvartalet 2018. Sedan fjärde kvartalet 2017 har tjänstepriserna stigit med 1,7%.

Varuexport och -import
Varuexporten från Sverige ökade i volym med 3% och varuimporten till Sverige ökade i volym med 4% under fjärde kvartalet 2018, jämfört med fjärde kvartalet 2017.
Under perioden januari-december 2018 ökade den svenska varuexporten med 10% och varuimporten med 12%, jämfört med samma period året innan.

Värdepapper
Svenska bolag fortsätter minska sin upplåning i räntebärande värdepapper och per den 31 december 2018 uppgick skulden till 7 311 miljarder kronor. Det är en minskning med 318 miljarder kronor jämfört med månaden innan och beror till störst del på att kronan förstärkts mot euron, dollarn och pundet.

Växthusgaser
Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade med 0,7% under det tredje kvartalet 2018, jämfört med 2017. Under samma period minskade utsläppen från el-, gas- och värmeverk med ca 6%, eller 90 000 ton växthusgaser. Ekonomin växte samtidigt med 1,6%.

Äldre arbetar längre
Antalet förvärvsarbetande i åldern 16–74 år kommer att öka med ca 690 000 personer till drygt 5,5 miljoner år 2040. Det är huvudscenariot i SCB:s senaste sysselsättningsprognos. Utrikes födda står för större delen av ökningen. Dessutom väntas äldre personer arbeta allt längre.

 

Källor från bl a;
HUI Research, Konjunkturinstitutet, SCB, Sveriges Mediebyråer, TU – Medier i Sverige, UC