Ekonomi och statistik

Ekonomi och statistik

Publicerad
2019-01-29
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Antalet anställda ökar
I november 2018 uppgick antalet anställda till 4 665 000 personer, en ökning med 104 000 jämfört med november 2017. Av dessa ökade antalet fast anställda med 69 000 till totalt 3 888 000 fast anställda.

Antalet förvärvsarbetare ökar
Det totala antalet förvärvsarbetande ökade under år 2017 med 86 300 personer, vilket motsvarar en ökning om 1,8% jämfört med året innan. Under 2017 ökade även lönesumman med 4,8%, jämfört med år 2016.

Arbetade timmar ökar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2018 till i genomsnitt 174,2 miljoner timmar per vecka, motsvarande en ökning med 1,9% jämfört med november 2017.

Avtagande framtidstro i handeln
Trots julhandeln vänder framtidsförväntningarna i handeln nedåt. Optimismen bland både e-handlare och butiker minskade i december. Bland e-handlare faller tron på både framtida försäljning och lönsamhet.
Framtidsindikatorn, som är ett sammanfattande mått på framtidstron, minskar bland e-handlare med 13,1 procentenheter och landar på 107,6 i Handelsbarometern för december månad. Framför allt är det tron på framtida försäljning och lönsamhet som minskar.

Framtidstron bland butikerna minskar med 3,7 procentenheter och Framtidsindikatorn stannar på 97,1 i december. Optimismen bland dagligvarubutikerna är fortsatt stark, samtidigt som framtidsutsikterna i sällanköpshandeln ser lite dystrare ut. Butikernas framtidstro ligger dock något högre än samma månad 2017.

Enligt Svensk Handels julrapport väntas vi ha köpt julklappar för 23 miljarder kronor, eller ca 3 300 kronor per person. Varannan konsument köpte merparten av julklapparna på orten där de bor. Inte mindre än 6 av 10 köpte julklappar på nätet.

BNP sjönk
Under tredje kvartalet 2018 sjönk Sveriges BNP, bruttonationalprodukt, med 0,2% jämfört med kvartalet innan. Det innebär att en nio kvartal lång svit av positiv tillväxt brutits. Den senast noterade nedgången av BNP var för drygt 5 år sedan och nuvarande nedgång förklaras främst av minskad hushållskonsumtion och lägre lagerinvesteringar.

Byggkostnaderna ökade
Faktorprisindex för flerbostadshus var oförändrat mellan november och december 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,5%.

Fler i konkurs
I november 2018 ökade företagskonkurserna med 17%, jämfört med november 2017. Under perioden januari – november har det totala antalet företagskonkurser ökat med 13%.
Fler oseriösa företag
Kreditupplysningsföretaget UC skrev redan föregående år om den negativa utvecklingen bland svenska företag och den dystra trenden håller i sig. Konkursåret 2018 summeras med ökat antal konkurser i samtliga branscher. Jämfört med 2017 ökar antalet företagskonkurser med 13% under 2018.
Över helåret ökade byggbranschen med 11%, hotell- och restaurangbranschen ökade med 20% och detaljhandeln med 1%. Antalet bolag med utmätning ökade också kraftigt. Detta samtidigt som den positiva trenden för företag i allmänhet fortsätter att vara bra.
De senaste två åren ser UC att andelen oseriösa företag ökat kraftigt, det vill säga företag som startas, bedrivs eller avslutas i bedrägligt syfte. De två senaste åren har andelen oseriösa företag ökat från 10% till 25% av alla bolag som försatts i konkurs.

Försäljningsvolymen ökade
I november 2018 ökade försäljningsvolymen i detaljhandeln med 1,1%, jämfört med november 2017. Dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, ökade med 1% och sällanköpshandeln ökade med 1,2%.

Handelsnettot
Varuexporten uppgick under november 2018 till 139,0 miljarder kronor och varuimporten till 134,1 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 4,9 miljarder kronor.

Hushållskonsumtionen
Hushållens konsumtion minskade med 0,5% i november, jämfört med november föregående år. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,4%, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Mätt i säsongrensade tal, minskade hushållskonsumtionen med 0,5% jämfört med oktober.

Högre konsumtion än EU-snittet
De svenska hushållens faktiska konsumtion per capita ligger 9% över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2017 och det gör att Sverige hamnar på tolfte plats i Europa.

Indikatorn ligger still
Barometerindikatorn ligger still på 106,3 i december. Även de ingående sektorernas konfidensindikatorer har rört sig förhållandevis lite från föregående månad och bilden är fortsatt splittrad.
Hushållen och tjänsteföretag är något mer pessimistiska än normalt, samtidigt som signalerna från tillverkningsindustrin fortsätter att vara ovanligt starka.

Inflationstakten
Inflationstakten enligt KPIF var 2,2% i december 2018 (2,1% i november). KPIF steg med 0,4% från november till december. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,0% i december, vilket är oförändrat sedan november.

Investeringarna förväntas minska
Enligt oktoberenkäten från SCB landar investeringarna inom industrin år 2018 på 71,1 miljarder kronor, vilket är en minskning med 2% jämfört med majenkäten. År 2019 fortsätter industrins investeringar att minska enligt industriföretagen och prognosen för helåret är på 59,9 miljarder kronor.
Sänkningen av prognosen beror till stor del av att tillverkningsindustrin minskade med drygt 1,1 miljarder kronor, medan gruvindustrin ökade prognosen med ca 66 miljoner kronor.

Lägre tillväxttakt för hushållens lån
I november 2018 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,7%, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenhet jämfört med oktober.

Medieinvesteringarna slår rekord – igen
Under helåret 2018 ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 6,2%, jämfört med 2017. De totala medieinvesteringarna under 2018 är de högsta i Mediebyråbarometerns historia. Detta innebär, att investeringarna slår all time high, för andra året i rad. Dessutom avslutades året starkt och i december ökade medieinvesteringarna med 4,9%, jämfört med samma månad föregående år. Noteringen är den högsta någonsin för den aktuella månaden. Totalt förmedlades under december nästan 1,1 miljarder kronor och totalt för helåret 2018 över 15 miljarder kronor.

Minskad orderingång
Industrins totala orderingång minskade med 2,7% i november 2018 jämfört med oktober. Jämfört med november föregående år minskade orderingången med 2,4%.

Minskad stålproduktion
Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 333 000 ton under november 2018, en minskning om 24% jämfört med november 2017.

Nedåt för tryckta medier
Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, landade
på en oförändrad nivå under november 2018, jämfört med samma period föregående år, 2017. Ackumulerat, hittills i år, uppvisar medieinvesteringarna en positiv tillväxt om 6,1%. Månadens vinnare blev mediekategorin Radio som ökade med 20,0% under november. Nedgången för tryckta medier ökade på bred front och tuffast
under månaden hade kategorin Fackpress, som backade med 25,6%. Totalt
förmedlades under november drygt 1,3 miljarder kronor.

Nyregistrerade bilar minskade
Under december månad 2018 nyregistrerades 23 414 personbilar, en minskning med 33,8% jämfört med december månad föregående år. Under perioden januari – december nyregistrerades totalt 365 535 personbilar, en minskning med 6,9% jämfört med motsvarande period 2017.

Näringslivet 2017
Det svenska näringslivet fortsatte sin positiva utveckling under år 2017. Enligt preliminära uppgifter bidrog företagen till att BNP ökade med 7%, jämfört med föregående år. Näringslivet sysselsatte cirka 2 858 000 personer under 2017, en ökning med ca 1% jämfört med 2016.

Oförändrade småhuspriser
Småhuspriserna var oförändrade under fjärde kvartalet 2018, jämfört med tredje kvartalet. På årsbasis, fjärde kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med knappt 1%.

Restaurangförsäljningen ökade
Under det tredje kvartalet 2018 ökade restaurangernas försäljningsvolym med 0,3%, jämfört med tredje kvartalet föregående år. Kategorin Trafiknära restauranger påvisade den starkaste utvecklingen och ökade med 9,1%.

Sjukdagarna ökade
Antalet sjukdagar per anställd ökade med 0,04 dagar, motsvarande 2,9%, under tredje kvartalet 2018, jämfört med motsvarande kvartal 2017. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,3 dagar per anställd.

Sjunkande klädhandel
Stilindex, från Svensk Handel, visar att den totala försäljningen av kläder, i fysiska butiker och deras e-handel, minskade med 3,4% i november och skoförsäljningen minskade med 12,9%.

Skatten ökade
Den slutliga skatten från privatpersoner ökade med 35 miljarder kronor mellan deklarationsår 2017 och 2018. Från juridiska personer ökade den slutliga skatten med 14 miljarder.

Stark detaljhandel trotsar konjunkturen
Konjunkturen är på väg att mattas av. Tredje kvartalet 2018 bjöd på en negativ BNP-tillväxt på kvartalsbasis för första gången sedan 2013, även om tillväxten var positiv relativt motsvarande kvartal förra året, 2017. HUI Research spår att årets helårstillväxt landar på 2,4% för att sedan sjunka till 1,8% under 2019 och 1,4% under 2020.
Konsumentförtroendet har sviktat något under den senaste tiden, sannolikt till följd av
omvärldsoro, kommande räntehöjningar samt att bostadsmarknaden står och väger. Trots ovanstående ser detaljhandeln ut att gå mot ett bra år 2019.

I rapporten konstateras, att handelns strukturomvandling accelererar. E-handeln har nått en sådan nivå att många traditionellt fysiska handlare får kämpa rejält, för att försvara sina marknadsandelar.

Stora höstsådda arealer
Sommartorkan medförde att fjolårets grödor skördades tidigt. Det gav tidsutrymme för många lantbrukare att hinna förbereda marken för höstsådd av spannmål och oljeväxter, som uppgår till en yta av 601 300 hektar och är 34% mer än hösten 2017.

Sysselsättningen ökade
I november 2018 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 154 000 personer, en ökning med 119 000 jämfört med november 2017. Totalt sett ökade sysselsättningsgraden med 1,1 procentenheter till 68,9%.

Taxerat fastighetsbestånd
Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 1 096,6 miljoner kronor under året 2018, en ökning med 13,5%. Det totala taxeringsvärdet år 2018 uppgick till 9 199 miljarder kronor, från 8 102 miljarder kronor år 2017.

Total elproduktion
Trots att befolkningsmängden ökat med drygt 1,5 miljoner, låg elanvändningen år 2017 på samma nivå som år 1990. Totalt producerades 160,5 TWh, terawattimme, el i Sverige. Elexporten uppgick till 30,9 TWh, varav hälften gick till Finland. Totalt ökade elexporten med ca 19% jämfört med år 2016.

Utvinningen av naturresurser ökar
Den svenska utvinningen av naturresurser har sedan år 1998 haft en uppgående trend. År 2017 utvanns 250 miljoner ton naturresurser i Sverige, vilket är en ökning om 13 ton sedan år 2016 och en ökning om 33% sedan år 1998. Den inhemska materialkonsumtionen uppgick till 242 miljoner ton, vilket motsvarar 23,9 ton per person.

Ökad produktion
Produktionsvärdeindex för totala näringslivet ökade med 2,2% i november 2018 jämfört med november föregående år. Jämfört med oktober var produktionen oförändrad.

Ökade arbetskraftskostnader
Det preliminära arbetskraftskostnadsindexet för den privata sektorn i oktober 2018, har beräknats till 128,1 för arbetare och 132,2 för tjänstemän. Sedan oktober 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,6% för arbetare, respektive 3% för tjänstemän.

Överskottet minskade
Bytesbalansen visade ett överskott på 39 miljarder kronor under tredje kvartalet 2018. Motsvarande kvartal år 2017, uppgick överskottet till 41 miljarder kronor.