Minderåriga och jobb

Publicerad
2013-04-24
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Nya regler för minderårig personal har börjat gälla från 1 februari. Nu är det inte längre tillåtet att låta minderåriga transportera pengar eller arbeta med maskiner där risken för skador är stor. Det är två viktiga förändringar i regelverket. De nya föreskrifterna delar upp minderåriga i tre ålderskategorier.

Arbetsgivaren ska alltid göra en riskbedömning utifrån lämplighet; fysisk och psykisk mognad, ålder samt förutsättningar ska vägas in i bedömningen. Skyddsombud ska ha möjlighet att vara med vid bedömning om arbetet anses lämpligt för den minderårige.
Arbetsgivaren ska också informera vårdnadshavare om arbetsuppgifterna och eventuella risker och skyddsåtgärder.

Skoltid och arbetstid ska inte läggas ihop. Under skolveckor ska arbetstiden vara förlagd så att den inte hindrar skolgången. Yngre, under 13 år, och äldre barn, 13-15 år, kan jobba max 2 timmar per dag eller 7 timmar per skolfri dag och högst 12 timmar per vecka. Liknande bestäm-
melser finns inte för ungdomar (har gått ut grundskolan och är minst 16 år).
Tiden mellan kl 20 och 06 får yngre och äldre barn inte arbeta. Tiden mellan 22 och 06 eller 23 och 07 får ungdomar inte arbeta.

För handeln gäller förbud för framförallt följande uppgifter:
• Transport av pengar och värdehandlingar till eller från penninginrättningar eller annat utrymme utanför arbetsstället.
• Arbete med maskiner och anordningar där det finns risk för personskador vid kontakt med deras rörliga delar.

Äldre och yngre barn får inte heller sälja åldersreglerade varor eller utföra fysiskt eller psykiskt tungt arbete.