Bra att regeringen växlar upp reformtempot

Publicerad
2012-09-21
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi, Övrigt

Sverige behöver fler reformer som stärker konkurrenskraften och som gör att fler idéer kan bli till lönsamma företag. Regeringen har tagit flera steg i rätt riktning i höstens budget och Svenskt Näringsliv förutsätter att det finns en ansvarstagande opposition i riksdagen som är beredd att göra upp i frågor som är av avgörande betydelse för tillväxt och jobb.

 

– Satsningarna för att få på plats en fungerande infrastruktur har stor betydelse för många företags möjlighet att verka i landet. Det är utmärkt att regeringen har fortsatt höga ekonomiska ambitioner för svensk forskning; nu krävs att det skapas tydliga drivkrafter för att forskningen också mynnar ut i fler innovationer, säger Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström i en kommentar till regeringens budgetförslag.
– Det är även bra att reformer genomförs som förbättrar matchningen på arbetsmarknaden genom stärkt koppling mellan skola och arbetsliv. Dit hör exempelvis satsningar på gymnasiets yrkesprogram och på yrkeshögskolan.

– Sänkt bolagsskatt är ett steg i rätt riktning för att öka attraktionskraften i en global konkurrens om investeringar. Regeringen håller dock fast vid den av tunga remissinstanser och Lagrådet hårt kritiserade modellen för ränteavdragsbegränsningar. Även om lagförslaget nu har förbättrats något kvarstår den grundläggande bristen på förutsebarhet och rättssäkerhet, säger Urban Bäckström.